חֵטְא


 • ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃
  אל־האפסיים 5: 18
 • כי כתוב חי אני נאם יהוה כי לי תכרע כל ברך וכל לשון תודה לאלהים׃הנה נא כל אחד ממנו על נפשו יתן חשבון לאלהים׃
  אל־הרומיים 14: 11, 12
 • ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃-
  אל־הרומיים 12: 1, 2
 • הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃וכאלה לפנים היו מקצתכם אבל רחצתם אבל קדשתם אבל הצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלהינו׃
  הראשונה אל־הקורינתים 6: 9- 11
 • הכל הוא ברשותי אך לא כל דבר יועיל הכל הוא ברשותי אך לא ישעבדני דבר׃
  הראשונה אל־הקורינתים 6: 12
 • וכן גם אתם חשבו אתכם מתים לחטא וחיים לאלהים במשיח ישוע אדנינו׃אם כן אפוא אל תמלך החטאת בגופכם אשר ימות לנטות אחריה בתאותיו׃[ גם אל תכינו את אבריכם להיות כלי עול לחטא אך תכינו את נפשכם לאלהים כחיים מעם המתים ואבריכם כלי צדקה לאלהים כי החטא לא יוכל למשל
  אל־הרומיים 6: 11- 13
 • לכן אם הבן יעשה אתכם בני חורין חפשים באמת תהיו׃
  יוחנן 8: 36
 • לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם׃
  משלי 20: 1
 • אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את נפשתינו והאמת אין בנו׃ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃
  משלי 28: 13
 • ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃
  1 יוחנן 1: 8, 9
 • ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
  אל־הגלטים 5: 22, 23
 • עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃ -
  הראשונה אל־הקורינתים 10: 13
 • או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃
  הראשונה אל־הקורינתים 6: 19
 • אל תרבה לשתות עוד מים כי אם קח מעט יין בעבור בטנך ואשר פעמים רבות חלה אתה׃
  הראשונה אל־טימותיום 5: 23
 • אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם יען אשר לא התפללתם׃הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם׃הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃או התדמו בנפשכם כי לריק אמר הכתוב בקנאה יתאוה לרוח השכן בקרבנו׃וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃
  פטרום הראשונה 4: 2- 7