פרידה ממשפחה


 • והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו׃
  בראשית 31: 49
 • אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו׃וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה׃
  שמואל א 1: 27, 28
 • גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃
  תהלים 23: 4
 • כי אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני׃
  תהלים 27: 10
 • קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃
  תהלים 34 : 18
 • הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃
  תהלים 147 : 3
 • מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃
  שיר השירים 8: 7
 • לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃
  יוחנן 14 : 18
 • כי אחשב אשר ענויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להגלות עלינו׃
  אל־הרומיים 8 : 18
 • המנחם אתנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים בה מאת האלהים׃
  השנייה אל־הקורינתים 1 : 4
 • אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
  אל־הפיליפיים 3: 7, 8
 • ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה׃
  הראשונה אל־התסלוניקים 4: 13
 • והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃
  פטרום הראשונה 1 : 7
 • כי צריכים אתם לסבלנות למען תעשו רצון אלהים ונשאתם את ההבטחה׃
  אל־העברים 10 : 36