גאוה


 • אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃
  שמואל א 2: 3
 • בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃
  משלי 11: 2
 • רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה׃
  משלי 13: 10
 • בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה׃
  משלי 15: 25
 • עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃
  משלי 22: 4
 • גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃
  משלי 29: 23
 • לכן החשב שהוא נצב ירא פן יפול׃ -
  הראשונה אל־הקורינתים 10: 12
 • הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃
  יעקב 4: 10
 • כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃
  לוקם 14: 11
 • ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
  אל־הגלטים 5: 22, 23
 • ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃
  אל־הפיליפיים 2: 3- 5
 • תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה׃
  משלי 16: 5
 • לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃ -
  משלי 16: 18
 • יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃
  משלי 16: 25
 • לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃
  משלי 18: 12
 • וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
  יעקב 4: 6
 • ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃
  תהלים 25: 9
 • התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו׃לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃
  פטרום הראשונה 5: 5- 7
 • ויען מלך ישראל ויאמר דברו אל יתהלל חגר כמפתח׃
  מלכים א 20: 11
 • ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃
  ישעיה 66: 2