Hit


 • Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. -
  Rómaiakhoz10:17
 • Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédbõl; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.Minden te útaidban megismered õt; akkor õ igazgatja a te útaidat.
  A példabeszédek3:5, 6
 • Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívõnek.
  Márk 9:23
 • Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
  2 korinthusiakhoz 5:17
 • Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.
  Lukács 1:37
 • Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.
  Máté 9:29
 • A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyõzõdés.
  Zsidókhoz 11:1
 • Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentõl, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;A kétszívû, a minden útjában állhatatlan ember.
  Jakob 1:5-8
 • Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik õt keresik.
  Zsidókhoz 11:6
 • Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.
  Jakob 2:26
 • A mi pedig hitbõl nincs, bûn az.
  Rómaiakhoz 14:23
 • Az igaz pedig hitbõl él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.
  Zsidókhoz 10:38
 • Ímé, megöl engem! Nem reménylem;
  Jób 13:15
 • Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erõsségtek lett volna: de ti nem akarátok;
  Ézsaiás 30:15
 • Ha hitetlenkedünk, õ hû marad: õ magát meg nem tagadhatja.
  2 Timóteushoz 2:13
 • Mert mindaz, a mi az Istentõl született, legyõzi a világot; és az a gyõzedelem, a mely legyõzte a világot, a mi hitünk.
  János első 5:4
 • Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
  Efezusiakhoz 6:16
 • Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
  Máté 17:20
 • Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének Jóbbjára ült.
  Zsidókhoz 12:2
 • Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
  Rómaiakhoz 5:1
 • És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
  Márk 11:22
 • A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendõ, de tûz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsõségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsõült örömmel örvendeztek:Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.
  Péter első 1:6-9