Szerelem


 • Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
  1 korinthusiakhoz 13:13
 • Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl.Ez az elsõ és nagy parancsolat.A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
  Máté 22:37-40
 • Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  János 3:16
 • Mindenek elõtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.
  Péter első 4:8
 • Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Õ az õ életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.A kinek pedig van mibõl élnie e világon, és elnézni, hogy az õ atyjafia szükségben van, és elzárja attól az õ szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.
  János első 3:16-18
 • Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, a ki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent.A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
  János első 4:7, 8
 • Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
  Galatákhoz 5:14
 • Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
  János 14:15
 • Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
  Máté 25:40
 • A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.
  Máté 7:12
 • Elszenvedvén egymást és megbocsátván köcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.
  Kolosséiakhoz 3:13, 14
 • Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
  1 korinthusiakhoz 16:14
 • Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az õ barátaiért.
  János 15:13
 • Mi szeressük õt; mert õ elõbb szeretett minket!
  János első 4:19
 • Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
  Rómaiakhoz 8:38, 39
 • Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
  János 13:34
 • A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  János 14:21-24
 • A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
  Rómaiakhoz 12:9
 • Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
  János első 4:11
 • Az a parancsolatunk is van õ tõle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.
  János első 4:21