Szabadság a félelemtől


 • Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitõl féljek? Az Úr az én életemnek erõssége: kitõl remegjek? Bizony elrejt engem az õ hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. - A zsoltárok27:1, 5
 • Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmembõl kimentett engem.- A zsoltárok 34:4
 • A ki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétõl. - A példabeszédek 1:33
 • Mondjátok a remegõ szívûeknek: legyetek erõsek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jõ, az Isten, a ki megfizet, Õ jõ, és megszabadít titeket! - Ézsaiás35:4
 • Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom Jóbbjával támogatlak.- Ézsaiás 41:10
 • Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! - Rómaiakhoz8:15
 • Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erõnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. - II Timóteushoz 1:7
 • Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.- A zsoltárok 46:1-3
 • Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.Isten által dicsekedem az õ igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem? - A zsoltárok 56:3, 4
 • Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal;A dögvésztõl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít. - A zsoltárok 91:5, 6
 • Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörûséges lesz a te álmod. - A példabeszédek 3:24
 • Ne félj tõlök, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr. - Jeremiás 1:8
 • A szeretetben nincsen félelem; sõt a teljes szeretet kiûzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. - János első 4:18
 • Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert õ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled;Így hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat nékem? - Zsidókhoz13:5, 6
 • Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! János 14:27
 • Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.- Zsidókhoz 2:14, 15