Az Isten Igéje


 • Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
  János 1:1,14
 • Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
  Máté 4:4
 • Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.-
  A zsoltárok 119:11
 • Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.
  János15:3
 • A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyûeket.
  A zsoltárok 119:130
 • Igyekezzél, hogy Isten elõtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
  2 Timóteushoz 2:15
 • Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. -
  Zsidókhoz 4:12
 • A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.
  János 6:63
 • Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak. -
  Máté 24:35
 • Mint most született csecsemõk, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;
  Péter első 2:2