Az Isten Igéje


  • Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János 1:1,14
  • Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik. Máté 4:4
  • Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.- A zsoltárok 119:11
  • Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. János15:3
  • A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyûeket. A zsoltárok 119:130
  • Igyekezzél, hogy Isten elõtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. 2 Timóteushoz 2:15
  • Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. - Zsidókhoz 4:12
  • A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. János 6:63
  • Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak. -Máté 24:35
  • Mint most született csecsemõk, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; Péter első 2:2