Erő és teljesítmény


 • És miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét e pusztába, hogy meghaljunk itt mi, és a mi barmaink?
  Mózes ötödik könyve 20:4
 • Légy bátor és erõs, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr Isten az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tõled el sem távozik, míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden mûvét.
  1 A krónikák második 28:20
 • Õ vele testi erõ van, velünk pedig az Úr a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket és érettünk hadakozzék.
  2 A krónikák második 32:8
 • A csecsemõk és csecsszopók szájával erõsítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyûlölködõt és bosszúállót elnémítsd.
  A zsoltárok 8:2
 • Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kõfalon is átugrom.Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk õ mindazoknak, a kik bíznak benne. Az Isten, a ki felövez engem erõvel, és tökéletessé teszi útamat:
  A zsoltárok 18:29, 30, 32
 • Ezek szerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevérõl emlékezünk meg.
  A zsoltárok 20:7
 • Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élõknek földén!Várjad az Urat, légy erõs; bátorodjék szíved és várjad az Urat.
  A zsoltárok 27:13, 14
 • Az Úr az én erõm és paizsom, õ benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem õt.Az Úr az õ népének ereje, és az õ fölkentjének megtartó erõssége.
  A zsoltárok 28:7, 8
 • Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; õ az õ erõsségök a háborúság idején.
  A zsoltárok 37:39
 • Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kõsziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
  A zsoltárok 73:26
 • Boldog ember az, a kinek te vagy erõssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Erõrõl erõre jutnak, míg megjelennek Isten elõtt a Sionon.
  A zsoltárok 84:5, 7
 • Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul.
  A zsoltárok 118:14
 • Sír a lelkem a keserûség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!
  A zsoltárok 119:28
 • Mert erõssége voltál a gyöngének, erõssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erõszakosok haragja olyan volt, mint kõfalrontó szélvész.
  Ézsaiás 25:4
 • Erõt ad a megfáradottnak, és az erõtlen erejét megsokasítja.
  Ézsaiás 40:29
 • Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom Jóbbjával támogatlak.
  Ézsaiás 41:10
 • Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
  Máté 19:26
 • Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
  Rómaiakhoz 8:31
 • Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezõleg a mi alkalmatos voltunk az Istentõl van:
  2 korinthusiakhoz 3:5
 • Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erõsek az Istennek, erõsségek lerontására;
  2 korinthusiakhoz 10:4
 • És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erõm erõtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erõtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.Annakokáért gyönyörködöm az erõtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erõtelen vagyok, akkor vagyok erõs.
  2 korinthusiakhoz 12:9, 10
 • Hogy adja meg néktek az Õ dicsõsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerõsödjetek az Õ Lelke által a belsõ emberben;
  Efezusiakhoz 3:16
 • Végezetre, atyámfiai, legyetek erõsek az Úrban, és az õ hatalmas erejében.
  Efezusiakhoz 6:10
 • Mindenre van erõm a Krisztusban, a ki engem megerõsít.
  Filippiekhez4:13
 • Ti az Istentõl vagytok fiacskáim, és legyõztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.
  János első 4:4
 • E föld szélérõl kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, a hova én nem jutok.
  A zsoltárok 61:2
 • Mert megszabadítja a kiáltó szûkölködõt; a nyomorultat, a kinek nincs segítõje.
  A zsoltárok 72:12
 • Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erõ támadt.
  A zsoltárok 138:3
 • De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyûk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!
  Ézsaiás 40:31
 • Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erõs? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.
  Józsué 1:9
 • Azért ezt mondja az Úr, a Seregeknek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok: ímé tûzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megemészsze õket!
  Jeremiás 5:14
 • És megerõsítem õket az Úrban, és az õ nevében járnak, így szól az Úr.
  Zakariás 10:12
 • Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek.
  Máté 10:20
 • Hanem vesztek erõt, minekutána a Szent Lélek eljõ reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végsõ határáig.
  Az apostolok cselekedetei 1:8
 • Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásában való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék õket, hogy Jézussal voltak vala.
  Az apostolok cselekedetei 4:13
 • Mert a keresztrõl való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
  1 korinthusiakhoz 1:18
 • És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitetõ beszédiben állott, hanem léleknek és erõnek megmutatásában:Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.
  1 korinthusiakhoz 2:4, 5