Fegyelem


 • Jõjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!
  A zsoltárok 34:11
 • Mi módon õrizheti meg tisztán az ifjú az õ útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?
  A zsoltárok 119:9
 • Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!
  A zsoltárok 138:8
 • Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nõve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.
  A zsoltárok 144:12
 • Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megõrizze a te elméd;
  A példabeszédek 3:1
 • És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
  A példabeszédek 8:32-33
 • Tanítsd a gyermeket az õ útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.
  A példabeszédek 22:6
 • És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
  Ézsaiás 54:13
 • Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: Jóbban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!
  János 21:15
 • Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívbõl.
  2 Timóteushoz 2:22
 • Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.
  János harmadik 1:4
 • Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az õ fiát a kit kedvel.
  A példabeszédek 3:12
 • A ki megtartóztatja az õ vesszejét, gyûlöli az õ fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi õt fenyítékkel.
  A példabeszédek 13:24
 • Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felõle; de annyira, hogy õt megöld, ne vigyen haragod.
  A példabeszédek 19:18
 • A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elûzi õ tõle azt.
  A példabeszédek 22:15
 • Ne vond el a gyermektõl a fenyítéket; ha megvered õt vesszõvel, meg nem hal.
  A példabeszédek 23:13
 • Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
  Kolosséiakhoz 3:21
 • Ki a maga házát jól eligazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;
  1 Timóteushoz 3:4
 • És elfeledkeztetek-é az intésrõl, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha õ dorgál téged;Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa?Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak.Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük õket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának, és élünk!
  Zsidókhoz 12:5-9
 • Se atyjának, se anyjának, se fiú- se leánytestvéreinek holttestével meg ne fertõztesse magát, mikor meghalnak, mert az õ Istenének nazireussága van az õ fején.
  Mózes ötödik könyve 6:7
 • Observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee, and with thy children after thee for ever, when thou doest that which is good and right in the sight of the LORD thy God.
  Mózes ötödik könyve 12:28
 • And he said unto them, Set your hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command your children to observe to do, all the words of this law. For it is not a vain thing for you; because it is your life: and through this thing ye shall prolong your days in the land,
  Mózes ötödik könyve 32:46, 47
 • He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live. Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
  A példabeszédek 4:4, 5
 • A ki az õ tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az õ fiai õ utána!
  A példabeszédek 20:7
 • És körültekintvén, fölkeltem és így szóltam az elõljárókhoz, a fõemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tõlök! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harczoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért!
  Nehémiás 4:14
 • Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.
  Efezusiakhoz 6:4
 • És a miket tõlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
  2 Timóteushoz 2:2