Terhesség és szülés


 • Atyád istenétõl, a ki segéljen; a mindenhatótól, a ki megáldjon, az ég áldásaival, onnan felülrõl, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlõk és anyaméh áldásaival.
  Mózes első könyve 49:25
 • Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velök az ország.
  Mózes második könyve 1:7
 • Vala pedig az õ áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõ szerekkel telve.
  Mózes ötödik könyve 7:13, 14
 • Nem az teremtette-é õt is, a ki engem teremtett anyám méhében; nem egyugyanaz formált-é bennünket anyánk ölében?
  Jób 31:15
 • Hõs lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.
  A zsoltárok 112:2
 • A ki beülteti a meddõt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!
  A zsoltárok 113:9
 • Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.
  A zsoltárok 127:3
 • Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
  A zsoltárok 139:13
 • Mert erõsekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat.
  A zsoltárok 147:13
 • Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyûjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
  Ézsaiás 40:11
 • Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.És nevekednek mint fû között, és mint a fûzfák vizek folyásinál.
  Ézsaiás 44:3, 4
 • Mielõtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielõtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.
  Jeremiás 1:5
 • És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.
  Lukács 1:45
 • Hit által nyert erõt Sára is az õ méhében való foganásra, és életkora ellenére szûlt, minthogy hûnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette.
  Zsidókhoz 11:11
 • És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.
  A zsoltárok 18:19
 • Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erõs kõszálam, erõdített házam, hogy megtarts engem.
  A zsoltárok 31:2
 • Az Úr angyala tábort jár az õt félõk körül és kiszabadítja õket.
  A zsoltárok 34:7
 • Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre!
  A zsoltárok 40:13
 • Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél!
  A zsoltárok 40:17
 • És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsõítesz engem.
  A zsoltárok 50:15
 • Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.
  A zsoltárok 61:2
 • Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én nevemet!
  A zsoltárok 91:14
 • az igazaknak pedig magva megszabadul.
  A példabeszédek 11:21
 • Erõt ad a megfáradottnak, és az erõtlen erejét megsokasítja.Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyûk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!
  Ézsaiás 40:29-31
 • Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva õk, és ivadékaik velök megmaradnak.
  Ézsaiás 65:23
 • Mielõtt vajudott volna, szült, mielõtt fájdalom jött rá, fiút hozott világra. Hát én csak megindítsam és ne vigyem véghez a szûlést? szól az Úr, vagy én, a ki szûletek, bezárjam-é a méhet? így szól Istened.
  Ézsaiás 66:7, 9
 • Az asszony mikor szûl, szomorúságban van, mert eljött az õ órája: de mikor megszûli az õ gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra.
  János 16:21
 • Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hû az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sõt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
  1 korinthusiakhoz10:13
 • És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erõm erõtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erõtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
  2 korinthusiakhoz 12:9
 • A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
  Galatákhoz 6:9
 • Mindenre van erõm a Krisztusban, a ki engem megerõsít.
  Filippiekhez 4:13
 • Mindazonáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben, és a szent életben mértékletességgel.
  1 Timóteushoz 2:15