ការជ្រើសរើសខគម្ពីរយោងតាមប្រធានបទ

នេះគឺជាការចាប់ផ្តើមដ៏ល្អប្រសិនបើយើងចង់ដឹងពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចែងអំពីបញ្ហានិងប្រធានបទជាក់លាក់។ នេះមិនមានន័យថាអ្នកមិនគួរអានព្រះគម្ពីរក្នុងបរិបទទេ។ នេះគ្រាន់តែជួយយើងឱ្យចងចាំវគ្គសំខាន់ៗដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿរបស់យើងហើយទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងកម្លាំងលើបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនហើយប្រហែលជាក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់។ ជ្រើសរើសពីប្រភេទមួយក្នុងចំណោមប្រភេទខាងក្រោមដើម្បីអានឬស្តាប់ឯកសារសម្លេងនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រសម្រាប់ប្រធានបទនីមួយៗ។