Resultater av ros


 • for glede i Herren er eders styrke!
  Nehemias 8:10
 • Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.
  Salmenes 50:23
 • Salig er det folk som kjenner til jubel; [nemlig over Herren, sin konge] Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.
  Salmenes 89:15
 • Og det skal lyde lovsang fra dem, og rop av glade mennesker; jeg vil gjøre dem tallrike, og de skal ikke bli færre; jeg vil ære dem, og de skal ikke bli aktet ringe.
  Jeremias 30:19
 • idet de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot sig frelse, til menigheten.
  Apostlenes gjerninge 2:47
 • Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;
  Filippenserne 4:6
 • Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.
  Matteus 5:10-12
 • Salige er I når menneskene hater eder, og når de ikke vil vite av eder, og spotter eder og kaster eders navn fra sig som noget ondt, for Menneskesønnens skyld.Gled eder på den dag og spring av fryd! for se, eders lønn er stor i himmelen; for på samme vis gjorde deres fedre med profetene.
  Lukas 6:22, 23
 • Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.
  Johannes 16:33
 • Så gikk de da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å vanæres for det navns skyld;
  Apostlenes gjerninge 5:41
 • Men hvem er da du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren: Hvorfor gjorde du mig slik?
  Romerne 9:20
 • som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt.
  2 Korintierne 6:10
 • Ikke at jeg sier dette av trang; for jeg har lært å nøies med det jeg har;
  Filippenserne4:11
 • takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.
  1 Tessalonikerne 5:18
 • For også fangene hadde I medynk med, og fant eder med glede i at eders gods blev røvet, da I visste at I selv hadde en bedre og blivende eiendom.
  Hebreerne 10:34
 • han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nu ikke ser og dog tror på, og derfor fryder I eder med en usigelig og herliggjort glede,
  1 Peters 1:8
 • Men om I enn skulde lide for rettferdighets skyld, er I salige. Men frykt ikke for dem og forferdes ikke; men hellige Kristus som Herre i eders hjerter,
  1 Peters 3:14
 • men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel. men lider han som kristen, da skal han ikke skamme sig, men prise Gud for dette navn.
  1 Peters 4:13, 16
 • Gled eder i Herren og fryd eder, I rettferdige, og juble, alle I opriktige av hjertet!
  Salmenes 32:11
 • Juble, I rettferdige, i Herren! For de opriktige sømmer sig lovsang.
  Salmenes 33:1
 • Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn.
  Salmenes 34:1
 • Da skal min tunge synge om din rettferdighet, hele dagen om din pris.
  Salmenes 35:28
 • Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela.
  Salmenes 68:19
 • Min munn er full av din pris, hele dagen av din herlighet.
  Salmenes 71:8
 • Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene
  Salmenes 92:1, 2
 • Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn!
  Salmenes 100:4
 • Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn!Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger!
  Salmenes 103:1, 2
 • De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn;
  Salmenes 107:8
 • og ofre takkoffere og fortelle om hans gjerninger med jubel.
  Salmenes 107:22
 • Fra solens opgang til dens nedgang er Herrens navn høilovet.
  Salmenes 113:3
 • La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmelen!
  Klagesangene 3:41
 • Men jeg vil ofre til dig med takksigelses røst; det jeg har lovt, vil jeg holde; frelsen hører Herren til.
  JONAH 2:9
 • så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i eders hjerter,og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,
  Efeserne 5:19, 20
 • takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.
  1 Tessalonikerne 5:18
 • La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn!
  Hebreerne 13:15
 • Lov vår Gud, alle I hans tjenere, og I som frykter ham, både små og store!
  Apenbaring 19:5