Fred


 • Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom.
  1 Mosebok 15:15
 • Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.
  Salmenes 29:11
 • Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!
  Salmenes 34:14
 • Men de saktmodige skal arve landet og glede sig ved megen fred.
  Salmenes 37:11
 • Akt på den ulastelige og se på den opriktige! for fredens mann har en fremtid;
  Salmenes 37:37
 • Megen fred har de som elsker din lov, og det er ikke noget anstøt for dem.
  Salmenes 119:165
 • Jeg er bare fred, men når jeg taler, er de ferdige til krig.
  Salmenes 120:7
 • Når Herren har behag i en manns ferd, da gjør han at endog hans fiender holder fred med ham.
  Salomos Ordsprog 16:7
 • å elske har sin tid og å hate har sin tid; krig har sin tid og fred har sin tid.
  Predikerens 3:8
 • For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.
  Esaias 9:6
 • Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit.
  Esaias 26:3
 • Og rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.
  Esaias 32:17
 • Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.
  Esaias 54:13
 • For med glede skal I dra ut, og i fred skal I føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for eders åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene.
  Esaias 55:12
 • Det er ingen fred for de ugudelige, sier min Gud.
  Esaias 57:21
 • Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor; sine stier gjør de krokete; hver den som treder på dem, vet ikke av fred.
  Esaias 59:8
 • og de læger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er dog ingen fred.
  Jeremias 6:14
 • For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.
  Jeremias 29:11
 • Se, jeg legger forbinding og lægedom på den og læger dem, og jeg vil la dem se en overflod av fred og trygghet.
  Jeremias 33:6
 • Det skal komme redsel, og de skal søke frelse, men der er ingen.
  Esekiel 7:25
 • Israels profeter, som spådde om Jerusalem og skuet fredssyner for det, enda det ikke er nogen fred, sier Herren, Israels Gud.
  Esekiel 13:16
 • Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham; han skal ophøie sig i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange i deres trygghet; ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette sig op; men uten menneskehånd skal han knuses.
  Daniel 8:25
 • Uventende skal han falle inn i landets fruktbareste bygder og gjøre ting som hans fedre og hans fedres fedre ikke har gjort; hærfang og rov og gods skal han strø ut til sine folk, og mot faste byer skal han legge op onde råd, og det vil vare en tid.
  Daniel 11:24
 • Se der på fjellene dens føtter som kommer med godt budskap -- som forkynner fred! Hold dine høitider, Juda, opfyll dine løfter! For de ugudelige skal ikke mere trenge inn i ditt land, de er alle utryddet.
  Nahum 1:15
 • Den pakt jeg hadde med ham, lovte ham liv og lykke; det gav jeg ham forat han skulde frykte mig, og han fryktet mig og var forferdet for mitt navn.
  Malakias 2:5
 • Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn.
  Matteus 5:9
 • og dersom huset er det verd, da komme eders fred over det; men dersom det ikke er det verd, da vende eders fred tilbake til eder!
  Matteus 10:13
 • I må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd.
  Matteus 10:34
 • Og han stod op og truet vinden, og til sjøen sa han: Ti, vær stille! Og vinden la sig, og det blev blikkstille.
  Markus 4:39
 • Da sa han til henne: Datter! din tro har frelst dig; gå bort i fred, og vær helbredet for din plage!
  Markus 5:34
 • Salt er en god ting; men når saltet mister sin kraft, hvad vil I da salte det med? Ha salt i eder selv, og hold fred med hverandre!
  Markus 9:50
 • for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.
  Lukas 1:79
 • Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!
  Lukas 2:14
 • Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst dig; gå bort i fred!
  Lukas 7:50
 • Men hvor I kommer inn i et hus, der skal I først si: Fred være med dette hus!
  Lukas 10:5
 • Men kan han ikke det, da skikker han sendemenn til ham, mens han ennu er langt borte, og tinger om fred.
  Lukas 14:32
 • Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høieste!
  Lukas 19:38
 • Mens de talte om dette, stod han selv midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder!
  Lukas 24:36
 • Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!
  Johannes 14:27
 • Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.
  Johannes 16:33
 • -- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!
  Romerne 1:7
 • deleggelse og usælhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke gudsfrykt for deres øine.
  Romerne 3:16-18
 • Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,
  Romerne 5:1
 • For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred,
  Romerne 8:6
 • og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? som skrevet er: Hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap!
  Romerne 10:15
 • Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker!
  Romerne 12:18
 • Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd;
  Romerne 14:17
 • La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!
  Romerne 14:19
 • Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!
  Romerne 15:13
 • Fredens Gud være med eder alle! Amen.
  Romerne 15:33
 • Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!
  1 Korintierne 1:3
 • Men dersom den vantro skiller sig, da får han så gjøre; broren eller søsteren er ikke trælbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred.
  1 Korintierne 7:15
 • for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud.
  1 Korintierne 14:33
 • For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder.
  2 Korintierne 13:11
 • Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,
  Galaterne 1:3
 • Og så mange som går frem efter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!
  Galaterne 6:16
 • Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;
  Galaterne 5:22
 • For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred,
  Efeserne 2:14, 15
 • Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
  Efeserne 4:3
 • Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir,
  Efeserne 6:15
 • Det som I også har lært og mottatt og hørt og sett hos mig, gjør det; og fredens Gud skal være med eder.
  Filippenserne 4:9
 • og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, -- ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.
  Kolossenserne 1:20
 • Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!
  Kolossenserne 3:15
 • Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv;
  1 Tessalonikerne 5:4
 • Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!
  2 Timoteus 2:22
 • Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.
  Hebreerne 12:14
 • Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,
  Hebreerne 13:20
 • Men rettferdighets frukt såes i fred for dem som holder fred.
  James 3:18
 • han gå av veien for ondt og gjøre godt, han søke fred og jage efter den!
  1 Peters 3:11
 • Og det kom ut en annen hest, som var rød, og ham som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd.
  Apenbaring 6:4