Odpoczynek


 • I odpowiedział Pan:Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie. Wyjścia 33:14
 • Rzecz słudze, aby szedł przed nami, i szedł; a ty pozostań trochę, żeć opowiem słowo Boże. 1 Samuela 9:27
 • bośmy szukali Pana, Boga naszego; szukaliśmy go, i sprawił nam odpocznienie zewsząd. Przetoż budowali, a szczęściło się im. 2 Kronik 14:7
 • Lękajcież się, a nie grzeszcie; rozmyślajcie w sercach swych, na łożach waszych, a umilkniecie. Sela. Psalmówów 4:4
 • Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana. Psalmówów 27:14
 • Poddaj się Panu, a oczekuj go; nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach jego, na człowieka, który dokazuje, cokolwiek zamyśli. Psalmówów 37:7
 • Z żądością oczekiwałem Pana; a skłonił się ku mnie, i wysłuchał wołanie moje; Psalmówów 40:1
 • Mówiąc:Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg; Psalmówów 46:10
 • Wrzuć na Pana brzemię twoje, a on cię opatrzy, i nie dopuści, aby się na wieki zachwiać miał sprawiedliwy. Psalmówów 55:22
 • Ufajcież w nim na każdy czas, o narody! Wylewajcie przed obliczem jego serca wasze:Bóg jest ucieczką naszą. Sela. Psalmówów 62:8
 • Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię:bo w tobie ufa. Izajasza 26:3
 • Jeźli się nawrócicie i uspokoicie się, zachowani będziecie; w milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. Ale nie chcecie; Izajasza 30:15
 • I będzie pokój dzieło sprawiedliwości, a skutek sprawiedliwości odpocznienie i bezpieczność aż na wieki. Izajasza 32:17
 • Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą a nie spracują się, chodzą a nie ustawają. Izajasza 40:31
 • Błogosławiony mąż, który ufa w Panu, a Pan jest nadzieją jego. Jeremiasza 17:7
 • Bo Ja najlepiej wiem myśli, które myślę o was, mówi Pan:myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany biedom waszym. Jeremiasza 29:11
 • Dobry jest Pan tym, którzy nań oczekują, duszy takowej, która go szuka. Dobrze jest, cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pańskie. Lamentacje 3:25, 26
 • Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie; Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie duszom waszym; Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Mateusza 11:28-30
 • A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Filipian 4:7
 • Dla której też przyczyny te rzeczy cierpię; aleć się nie wstydzę, gdyż wiem, komum uwierzył i pewienem, iż on mocen jest tego, czego mi się powierzył, strzec aż do onego dnia. 2 Tymoteusza 1:12
 • Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma pieczę o was. 1 Piotra 5:7