Odpoczynek


 • I odpowiedział Pan:Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie.
  Wyjścia 33:14
 • Rzecz słudze, aby szedł przed nami, i szedł; a ty pozostań trochę, żeć opowiem słowo Boże.
  1 Samuela 9:27
 • bośmy szukali Pana, Boga naszego; szukaliśmy go, i sprawił nam odpocznienie zewsząd. Przetoż budowali, a szczęściło się im.
  2 Kronik 14:7
 • Lękajcież się, a nie grzeszcie; rozmyślajcie w sercach swych, na łożach waszych, a umilkniecie. Sela.
  Psalmówów 4:4
 • Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana.
  Psalmówów 27:14
 • Poddaj się Panu, a oczekuj go; nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach jego, na człowieka, który dokazuje, cokolwiek zamyśli.
  Psalmówów 37:7
 • Z żądością oczekiwałem Pana; a skłonił się ku mnie, i wysłuchał wołanie moje;
  Psalmówów 40:1
 • Mówiąc:Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg;
  Psalmówów 46:10
 • Wrzuć na Pana brzemię twoje, a on cię opatrzy, i nie dopuści, aby się na wieki zachwiać miał sprawiedliwy.
  Psalmówów 55:22
 • Ufajcież w nim na każdy czas, o narody! Wylewajcie przed obliczem jego serca wasze:Bóg jest ucieczką naszą. Sela.
  Psalmówów 62:8
 • Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię:bo w tobie ufa.
  Izajasza 26:3
 • Jeźli się nawrócicie i uspokoicie się, zachowani będziecie; w milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. Ale nie chcecie;
  Izajasza 30:15
 • I będzie pokój dzieło sprawiedliwości, a skutek sprawiedliwości odpocznienie i bezpieczność aż na wieki.
  Izajasza 32:17
 • Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą a nie spracują się, chodzą a nie ustawają.
  Izajasza 40:31
 • Błogosławiony mąż, który ufa w Panu, a Pan jest nadzieją jego.
  Jeremiasza 17:7
 • Bo Ja najlepiej wiem myśli, które myślę o was, mówi Pan:myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany biedom waszym.
  Jeremiasza 29:11
 • Dobry jest Pan tym, którzy nań oczekują, duszy takowej, która go szuka. Dobrze jest, cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pańskie.
  Lamentacje 3:25, 26
 • Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie; Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie duszom waszym; Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.
  Mateusza 11:28-30
 • A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
  Filipian 4:7
 • Dla której też przyczyny te rzeczy cierpię; aleć się nie wstydzę, gdyż wiem, komum uwierzył i pewienem, iż on mocen jest tego, czego mi się powierzył, strzec aż do onego dnia.
  2 Tymoteusza 1:12
 • Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma pieczę o was.
  1 Piotra 5:7