Słowo


  • Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jana 1:1, 14
  • A on odpowiadając rzekł:Napisano:Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdem słowem pochodzącem przez usta Boże. Mateusza 4:4
  • W sercu mojem składam wyroki twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Psalmówów 119:11
  • Już wy jesteście czystymi, dla słów, którem do was mówił. Jana 15:3
  • Początek słów twoich oświeca i daje rozum prostakom. Psalmów 119:130
  • Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. 2 Tymoteusza 2:15
  • Boć żywe jest słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznawające myśli i zdania serdeczne. Hebrajczyków 4:12
  • Duchci jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga; słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. Jana 6:63
  • Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Mateusza 24:35
  • Jako dopiero narodzone niemowlątka, szczerego mleka słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli, 1 Piotra 2:2