Odihnă


 • Domnul a răspuns: ,,Voi merge Eu însumi cu tine, şi îţi voi da odihnă.``
  Ieşirea Exod 33:14
 • ,,Spune slugii tale să treacă înaintea noastră``. Şi sluga a trecut înainte.,,Opreşte-te acum``, a zis iarăş Samuel,,,şi-ţi voi face cunoscut cuvîntul lui Dumnezeu``.
  1 Samuel 9:27
 • ,,Să zidim aceste cetăţi, şi să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi şi cu zăvoare; ţara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul, Dumnezeul nostru. L-am căutat, şi El ne -a dat odihnă de toate părţile.`` Au zidit dar, şi au izbutit.
  2 Cronici 14:7
 • Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre cînd staţi în pat:apoi tăceţi.
  Psalmi 4:4
 • ădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima, şi nădăjduieşte în Domnul!
  Psalmi 27:14
 • Taci înaintea Domnului, şi nădăjduieşte în El. Nu te mînia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul, care îşi vede împlinirea planurilor lui rele.
  Psalmi 37:7
 • Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S'a plecat spre mine, mi -a ascultat strigătele.
  Psalmi 40:1
 • ,,Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sînt Dumnezeu:
  Psalmi 46:10
 • Încredinţează-ţi soarta în mîna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
  Psalmi 55:22
 • Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.
  Psalmi 62:8
 • Celui cu inima tare, Tu -i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.
  Isaia 26:3
 • ,,În linişte şi odihnă va fi mîntuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.`` Dar n'aţi voit!
  Isaia 30:15
 • Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii:odihna şi liniştea pe vecie.
  Isaia 32:17
 • dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.``
  Isaia 40:31
 • Binecuvîntat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul!
  Ieremia 17:7
 • Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
  Ieremia 29:11
 • Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care -L caută. Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.
  Plângerile lui Ieremia 3:25, 26
 • Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sînt blînd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.``
  Matei 11:28-30
 • Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.
  Filipeni 4:7
 • Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi -e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sînt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat pînă în ziua aceea.
  2 Timotei 1:12
 • Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de voi.
  1 Petru 5:7