Pace


 • Tu vei merge în pace la părinţii tăi; vei fi îngropat după o bătrîneţă fericită.
  Facerea Geneza 15:15
 • Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvintează pe poporul Său cu pace.
  Psalmi 29:11
 • Depărtează-te de rău, şi fă binele; caută pacea, şi aleargă după ea!
  Psalmi 34:14
 • Cei blînzi moştenesc ţara, şi au belşug de pace.
  Psalmi 37:11
 • Uită-te bine la cel fără prihană, şi priveşte pe cel fără vicleşug; căci omul de pace are parte de moştenitori.
  Psalmi 37:37
 • Multă pace au ceice iubesc Legea Ta, şi nu li se întîmplă nicio nenorocire.
  Psalmi 119:165
 • Eu sînt pentru pace; dar deîndată ce vorbesc eu, ei sînt pentru război.
  Psalmi 120:7
 • Cînd sînt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. -
  Proverbe 16:7
 • iubitul îşi are vremea lui, şi urîtul îşi are vremea lui; războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei.
  Ecleziast 3:8
 • Căci un Copil ni s'a născut, un Fiu ni s'a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.
  Isaia 9:6
 • Celui cu inima tare, Tu -i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.
  Isaia 26:3
 • Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.
  Isaia 32:17
 • Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi.
  Isaia 54:13
 • Da, veţi ieşi cu bucurie, şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră, şi toţi copacii din cîmpie vor bate din palme.
  Isaia 55:12
 • ,,Cei răi n'au pace`` zice Dumnezeul meu.
  Isaia 57:21
 • The way of peace they know not; and there is no judgment in their goings: they have made them crooked paths: whosoever goeth therein shall not know peace.
  Isaia 59:8
 • Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicînd: ,Pace! Pace!` Şi totuş nu este pace!
  Ieremia 6:14
 • Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
  Ieremia 29:11
 • Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca, şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.
  Ieremia 33:6
 • Vine prăpădul! -Ei caută scăpare, dar scăpare nu -i!
  Ezechiel 7:25
 • S'a isprăvit cu proorocii lui Israel, cari proorocesc asupra Ierusalimului, şi au vedenii de pace asupra lui, cînd nu este pace, zice Domnul Dumnezeu.`
  Ezechiel 13:16
 • Din pricina propăşirii lui şi izbîndirii vicleniilor lui, inima i se va îngîmfa, va pierde pe mulţi oameni cari trăiau liniştiţi, şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mîni omeneşti.
  Daniel 8:25
 • Va intra, pe neaşteptate, în locurile cele mai roditoare ale ţinutului; va face ce nu făcuseră nici părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui: va împărţi prada, jafurile şi bogăţiile; va urzi la planuri împotriva cetăţuilor, şi aceasta va ţinea o vreme.
  Daniel 11:24
 • Iată pe munţi picioarele solului care vesteşte pacea! Prăznuieşte-ţi sărbătorile, Iudo, împlineşte-ţi juruinţele! Căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvîrşire...
  Naum 1:15
 • Legămîntul Meu cu el era un legămînt de viaţă şi de pace. I l-am dat ca să se teamă de Mine; şi el s'a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu.
  Maleahi 2:5
 • Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
  Matei 5:9
 • şi dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
  Matei 10:13
 • Să nu credeţi că am venit s'aduc pacea pe pămînt; n'am venit să aduc pacea, ci sabia.
  Matei 10:34
 • El S'a sculat, a certat vîntul, şi a zis mării: ,,Taci! Fără gură!`` Vîntul a stat, şi s'a făcut o linişte mare.
  Marcu 4:39
 • Dar Isus i -a zis: ,,Fiică, credinţa ta te -a mîntuit; du-te în pace, şi fii tămăduită de boala ta.``
  Marcu 5:34
 • Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta? Să aveţi sare în voi înşivă, şi să trăiţi în pace unii cu alţii.``
  Marcu 9:50
 • ca să lumineze pe ceice zac în întunerecul şi în umbra morţii, şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!``
  Luca 1:79
 • ,,Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pămînt între oamenii plăcuţi Lui.``
  Luca 2:14
 • Dar Isus a zis femeii: ,,Credinţa ta te -a mîntuit; du-te în pace.``
  Luca 7:50
 • În orice casă veţi intra, să ziceţi întîi: ,,Pacea să fie peste casa aceasta!``
  Luca 10:5
 • Altfel, pe cînd celalt împărat este încă departe, îi trimete o solie să ceară pace.
  Luca 14:32
 • Ei ziceau: ,,Binecuvîntat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, şi slavă în locurile prea înalte!``
  Luca 19:38
 • Pe cînd vorbeau ei astfel, însuş Isus a stătut în mijlocul lor, şi le -a zis: ,,Pace vouă!``
  Luca 24:36
 • Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v'o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.
  Ioan 14:27
 • V'am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.``
  Ioan 16:33
 • Deci, vouă tuturor, cari sînteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!
  Romani 1:7
 • prăpădul şi pustiirea sînt pe drumul lor; nu cunosc calea păcii; frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.``
  Romani 3:16-18
 • Deci, fiindcă sîntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.
  Romani 5:1
 • Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti, este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
  Romani 8:6
 • Şi cum vor propovădui, dacă nu sînt trimeşi? După cum este scris: ,Cît de frumoase sînt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!`
  Romani 10:15
 • Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
  Romani 12:18
 • Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mîncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfînt.
  Romani 14:17
 • Aşa dar, să urmărim lucrurile, cari duc la pacea şi zidirea noastră.
  Romani 14:19
 • Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, pentruca, prin puterea Duhului Sfînt, să fiţi tari în nădejde!
  Romani 15:13
 • Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.
  Romani 15:33
 • Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!
  1 Corinteni 1:3
 • Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sînt legaţi: Dumnezeu ne -a chemat să trăim în pace.
  1 Corinteni 7:15
 • căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorînduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile sfinţilor.
  1 Corinteni 14:33
 • Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvîrşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.
  2 Corinteni 13:11
 • Har şi pace vouă dela Dumnezeu Tatăl, şi dela Domnul nostru Isus Hristos!
  Galateni 1:3
 • Şi peste toţi ceice vor umbla după dreptarul acesta şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare!
  Galateni 6:16
 • Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
  Galateni 5:22
 • Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care -i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcînd astfel pace;
  Efeseni 2:14, 15
 • şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
  Efeseni 4:3
 • avînd picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii.
  Efeseni 6:15
 • Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit dela mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
  Filipeni 4:9
 • şi să împace totul cu Sine prin El, atît ce este pe pămînt cît şi ce este în ceruri, făcînd pace, prin sîngele crucii Lui.
  Coloseni 1:20
 • Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpînească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.
  Coloseni 3:15
 • Dar voi, fraţilor, nu sînteţi în întunerec, pentruca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
  1 Thessalonians 5:4
 • Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr'o inimă curată.
  2 Timotei 2:22
 • Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.
  Evrei 12:14
 • Dumnezeul păcii, care, prin sîngele legămîntului celui vecinic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,
  Evrei 13:20
 • Şi roada neprihănirii este sămănată în pace pentru cei ce fac pace.
  Iacob 3:18
 • Să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea, şi s-o urmărească.
  1 Petru 3:11
 • Şi s'a arătat un alt cal, un cal roş. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea depe pămînt, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alţii, şi i s'a dat o sabie mare.
  Apocalipsa 6:4