Противљење ђавола


 • I bojaće se imena Gospodnjeg sa zapada, i slave Njegove s istoka sunčanog; jer će neprijatelj navaliti kao reka, a Duh će Gospodnji podignuti zastavu suprot njemu.
  Isaija 59:19
 • I dozvavši svojih dvanaest učenika dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone, i da isceljuju od svake bolesti i svake nemoći.
  Mateju 10:1
 • I daću ti ključeve od carstva nebeskog:i šta svežeš na zemlji biće svezano na nebesima, i šta razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebesima.
  Mateju 16:19
 • A On obrnuvši se i pogledavši na učenike svoje zapreti Petru govoreći:Idi od mene sotono; jer ti ne misliš šta je Božje nego šta je ljudsko.
  Marku 8:33
 • Sazvavši, pak, dvanaestoricu dade im silu i vlast nad svim djavolima, i da isceljuju od bolesti.
  Luki 9:1
 • Vratiše se pak sedamdesetorica s radosti govoreći:Gospode! I djavoli nam se pokoravaju u ime Tvoje.
  Luki 10:17
 • Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i na skorpije i na svaku silu neprijateljsku, i ništa vam neće nauditi.
  Luki 10:19
 • Jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli I svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije, i robimo svaki razum za pokornost Hristu,
  2. Korinćanima 10:4, 5
 • Niti dajte mesta djavolu.
  Efežanima 4:27
 • A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine Njegove. Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva djavolskog:
  Efežanima 6:10, 11
 • Vi ste od Boga, dečice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svetu.
  1Jovanu 4:4
 • Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, djavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. Branite se od njega tvrdjom u veri, znajući da se takva stradanja dogadjaju vašoj braći po svetu.
  1. Petrova 5:8, 9
 • Koji tvori greh od djavola je, jer djavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela djavolja.
  1Jovanu 3:8