Брак и секс


 • I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mesto popuni mesom; I Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu. A Adam reče: Sada eto kost od mojih kosti, i telo od mog tela. Neka joj bude ime čovečica, jer je uzeta od čoveka. Zato će ostaviti čovek oca svog i mater svoju, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.
  Postanak 2:21-24
 • Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kajina, i reče: Dobih čoveka od Gospoda. ... A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nade mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugog sina za Avelja, kog ubi Kajin.
  Postanak 4:1, 25
 • Ali Gospod pusti velika zla na Faraona i na dom njegov radi Sare žene Avramove. Tada dozva Faraon Avrama i reče mu: Šta mi to učini? Zašto mi nisi kazao da ti je žena?
  Postanak 12:17-18
 • Ali Sara žena Avramova ne radjaše mu dece. A imaše robinju Misirku, po imenu Agara. Pa reče Sara Avramu: Gospod me je zatvorio da ne rodim; nego idi k robinji mojoj, ne bih li dobila dece od nje. I Avram prista na reč Sarinu. I Sara žena Avramova uze Agaru Misirku robinju svoju, i dade je za ženu Avramu mužu svom posle deset godina otkako se nastani Avram u zemlji hananskoj.
  Postanak 16:1-3
 • A jedan izmedju njih reče: Dogodine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će žena tvoja imati sina. A Sara slušaše na vratima od šatora iza njega. A Avram i Sara behu stari i vremeniti, i u Sare beše prestalo šta biva u žena. Zato se nasmeja Sara u sebi govoreći: Pošto sam ostarela, sad li će mi doći radost? A i gospodar mi je star.
  Postanak 18:10-12
 • A Avnan, znajući da neće biti njegov porod, kad leže sa ženom brata svog prosipaše na zemlju, da ne rodi dece bratu svom. Ali Gospodu ne bi milo što činjaše, te ubi i njega.
  Postanak 38:9-10
 • Ne čini preljube.
  Izlazak 20:14
 • Ne poželi kuću bližnjeg svog, ne poželi ženu bližnjeg svog, ni slugu njegovog, ni sluškinju njegovu, ni vola njegovog, ni magarca njegovog, niti išta što je bližnjeg tvog.
  Izlazak 20:17
 • Golotinje žene oca svog ne otkrij; golotinja je oca tvog. ...Sa ženom bližnjeg svog ne lezi skvrneći se s njom.
  Levitski Zakonik 18:8, 20
 • A čovek koji učini preljubu s tudjom ženom, što je učinio preljubu sa ženom bližnjeg svog, da se pogubi i preljubočinac i preljubočinica. ...Ko bi muškarca obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica; da se pogube; krv njihova na njih.
  Levitski Zakonik 20:10, 13
 • Neka se ne žene ženom kurvom ili silovanom; ni puštenicom neka se ne žene; jer su sveti Bogu svom.
  Levitski Zakonik 21:7
 • On neka se ženi devicom. Udovicom ili puštenicom ili silovanom ili kurvom da se ne ženi; nego devojkom iz naroda svog neka se oženi.
  Levitski Zakonik 21:13-14
 • Ovo je zakon za sumnju ljubavnu, kad žena zastrani od muža svog i oskvrni se; Ili kad kome dodje sumnja ljubavna te posumnja iz ljubavi na ženu svoju i postavi je pred Gospodom i svrši joj sveštenik sve po ovom zakonu.
  Brojevi 5:29-30
 • Ko se oženi, pa mu žena omrzne pošto legne s njom, Pa da priliku da se govori o njoj i prospe rdjav glas o njoj govoreći: Oženih se ovom, ali legavši s njom ne nadjoh u nje devojaštva; Tada otac devojčin i mati neka uzmu i donesu znake devojaštva njenog pred starešine grada svog na vrata, I neka kaže otac devojčin starešinama: Ovu kćer svoju dadoh ovom čoveku za ženu, a on mrzi na nju, I dade priliku da se govori o njoj rekavši: Ne nadjoh u tvoje kćeri devojaštva; a evo znaka devojaštva kćeri moje. I neka razastru haljinu pred starešinama gradskim.
  Ponovljeni Zakon 22:13-17
 • Kad ko uzme ženu i oženi se s njom, pa se dogodi da mu ona ne bude po volji, što on nadje na njoj šta god ružno, neka joj napiše knjigu raspusnu i da joj u ruke, pa neka je otpusti iz svoje kuće.
  Ponovljeni Zakon 24:1
 • Potom David uteši Vitsaveju ženu svoju, i otide k njoj, i leže s njom. I ona rodi sina, kome nade ime Solomun. I mio beše Gospodu.
  2 Samuelova 12:24
 • A Avija utvrdi se, i uze četrnaest žena, i rodi dvadeset dva sina i šesnaest kćeri.
  2 Dnevnika 13:21
 • Žena je tvoja kao rodna loza usred doma tvog; sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvog.
  Psalmi 128:3
 • Blagosloven da je izvor tvoj, i veseli se ženom mladosti svoje; Neka ti je kao košuta mila i kao srna ljupka; dojke njene neka te opijaju u svako doba, u ljubavi njenoj posrći jednako.
  Poslovice 5:18-19
 • Tako biva onome koji ide k ženi bližnjeg svog; neće biti bez krivice ko je se god dotakne.
  Poslovice 6:29
 • Ali ko učini preljubu sa ženom, bezuman je, dušu svoju gubi ko tako čini;
  Poslovice 6:32
 • Ko je našao ženu, našao je dobro i dobio ljubav od Gospoda.
  Poslovice 18:22
 • Kuća i imanje nasledjuje se od otaca; a od Gospoda je razumna žena.
  Poslovice 19:14
 • Bolje je sedeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj.
  Poslovice 21:9
 • Uživaj život sa ženom koju ljubiš svega veka svog taštog, koji ti je dat pod suncem za sve vreme taštine tvoje, jer ti je to deo u životu i od truda tvog kojim se trudiš pod suncem.
  Propovednik 9:9
 • Da me hoće poljubiti poljupcem usta svojih! Jer je tvoja ljubav bolja od vina.
  Pesma nad pesmama 1:2
 • Leva je ruka njegova meni pod glavom, a desnom me grli.
  Pesma nad pesmama 2:6
 • Dve su ti dojke kao dva laneta blizanca, koji pasu medju ljiljanima. Otela si mi srce, sestro moja nevesto, otela si mi srce jednim okom svojim i jednim lančićem s grla svog. Lepa li je ljubav tvoja, sestro moja nevesto, bolja je od vina ljubav tvoja, i miris ulja tvojih od svih mirisnih stvari.
  Pesma nad pesmama 4:5, 9, 10
 • Veseli se, nerotkinjo koja ne radjaš, zapevaj i poklikni ti, koja ne trpiš muke od porodjaja, jer pusta ima više dece nego li ona koja ima muža, veli Gospod.
  Isaija 54:1
 • Obratite se, sinovi odmetnici, veli Gospod, jer sam ja muž vaš, i uzeću vas, jednog iz grada i dva iz porodice, i odvešću vas u Sion.
  Jeremija 3:14
 • Ovako veli Gospod Gospod: Što se otrov tvoj prosu, i što se u kurvanju tvom otkrivala golotinja tvoja tvojim milosnicima i svim gadnim idolima tvojim, i za krv sinova tvojih, koje si im dala, Zato, evo, ja ću skupiti sve milosnike tvoje, s kojima si se milovala, i sve koje si ljubila, i sve na koje si mrzela, skupiću ih sve oko tebe, i otkriću im golotinju tvoju da vide svu golotinju tvoju.
  Jezekilj 16:36-37
 • Kad Gospod poče govoriti Osiji, reče Gospod Osiji: Idi, oženi se kurvom, i rodi kopilad, jer se zemlja prokurva odstupivši od Gospoda.
  Osija 1:2
 • Prite se s materom svojom, prite se, jer mi nije žena, niti sam joj ja muž; neka odbaci kurvarstva svoja od lica svog, i preljube svoje od dojaka svojih,
  Osija 2:2
 • Tako je kazano: Ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu. A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.
  Mateju 5:31-32
 • I reče: Zato ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo. Tako nisu više dvoje, nego jedno telo; a šta je Bog sastavio čovek da ne rastavlja.
  Mateju 19:5-6
 • I svaki, koji ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju, imena mog radi, primiće sto puta onoliko, i dobiće život večni.
  Mateju 19:29
 • Govoreći: Učitelju! Mojsije reče: Ako ko umre bez dece, da uzme brat njegov ženu njegovu i da podigne seme bratu svom. ...Jer o vaskrsenju niti će se ženiti ni udavati; nego su kao andjeli Božji na nebu.
  Mateju 22:24, 30
 • A oni rekoše: Mojsije dopusti da joj se da raspusna knjiga i da se pusti. I odgovarajući Isus reče im: Po tvrdji vašeg srca napisa vam on zapovest ovu. A u početku stvorenja, muža i ženu, stvorio ih je Bog. Zato ostaviće čovek oca svog i majku i prilepiće se k ženi svojoj, I budu dvoje jedno telo. Tako nisu više dvoje nego jedno telo. A šta je Bog sastavio čovek da ne rastavlja.
  Marku 10:4-9
 • I ako žena ostavi muža svog i podje za drugog, čini preljubu.
  Marku 10:12
 • I beše Ana proročica, kći Fanuilova, od kolena Asirovog; ona je ostarela, a sedam je godina živela s mužem od devojaštva svog,
  Luki 2:36
 • Kad te ko pozove na svadbu, ne sedaj u začelje, da ne bude medju gostima ko stariji od tebe;
  Luki 14:8
 • Jedjahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se do onog dana kad Noje udje u kovčeg, i dodje potop i pogubi sve.
  Luki 17:27
 • A kad se Isus ispravi, i ne videvši ni jednog do samu ženu, reče joj: Ženo! Gde su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi? A ona reče: Nijedan, Gospode! A Isus joj reče: Ni ja te ne osudjujem, idi, i odsele više ne greši.
  Jovanu 8:10-11
 • Jer je udata žena privezana zakonom za muža dokle god on živi; a ako li muž njen umre, razreši se od zakona muževljeg. Zato, dakle, dok joj je muž živ biva preljubočinica ako podje za drugog muža; a ako joj umre muž prosta je od zakona da ne bude preljubočinica ako podje za drugog.
  Rimljanima 7:2, 3
 • Vrlo se glasi da je kurvarstvo medju vama, i takvo kurvarstvo kakvo se ni medju neznabošcima ne čuje, da nekakav ima ženu očevu. I vi se još nadimate, mesto da plačete, da se izvadi izmedju vas onaj koji je učinio to delo.
  1 Korinćanima 5:1, 2
 • Ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstvo Božije? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici, Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstvo Božije neće naslediti.
  1 Korinćanima 6:9-10
 • Jela su za trbuh, i trbuh je za jela; ali će Bog i ova i onog pokvariti. A telo nije za kurvarstvo, nego za Gospoda, i Gospod za telo. A Bog i Gospoda podiže, i nas će podići silom svojom.
  1 Korinćanima 6:13, 14
 • Bežite od kurvarstva; jer svaki greh koji čovek čini osim tela je; a koji se kurva on greši svom telu. Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetog Duha koji živi u vama, kog imate od Boga, i niste svoji? Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božije.
  1 Korinćanima 6:18-20
 • A za ono što mi pisaste: dobro je čoveku da se ne dohvata do žene: Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svog muža;
  1 Korinćanima 7:1, 2
 • Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu. Žena nije gospodar od svog tela, nego muž; tako i muž nije gospodar od svog tela, nego žena. Ne zabranjujte se jedno od drugog, već ako u dogovoru za vreme, da se postite i molite Bogu; i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuša vašim neuzdržanjem.
  1 Korinćanima 7:3-5
 • A neoženjenim i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja što sam. Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se negoli upaljivati se. A oženjenim zapovedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja (Ako se se pak i razdvoji, da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojim mužem); i muž da ne pušta ženu.
  1 Korinćanima 7:8-11
 • Jer se posveti muž nekršten ženom krštenom, i posveti se žena nekrštena od muža krštenog; jer inače deca vaša bila bi nečista, a sad su sveta.
  1 Korinćanima 7:14
 • A ja hoću da ste vi bezbrižni. Ko je neoženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu; A koji je oženjen brine se za svetsko, kako će ugoditi ženi. Drugo je žena, a drugo je devojka. Koja je neudata brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i telom i duhom; a koja je udata brine se za svetsko, kako će ugoditi mužu.
  1 Korinćanima 7:32-34
 • Žena je privezana zakonom dokle joj god živi muž; a ako joj umre muž, slobodna je za koga hoće da se uda, samo u Gospodu.
  1 Korinćanima 7:39
 • A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost, Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svadje, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi, Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakva za koja vam napred kazujem kao što i kazah napred, da oni koji tako čine neće naslediti carstvo Božije.
  Galaćanima 5:19-21
 • A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje medju vama, kao što se pristoji svetima;
  Efežanima 5:3
 • Žene! Slušajte svoje muževe kao Gospoda. Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tela. No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu. Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju, Da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči; Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takvog čega, nego da bude sveta i bez mane. Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja telesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samog ljubi. Jer niko ne omrznu kad na svoje telo, nego ga hrani i greje, kao i Gospod crkvu. Jer smo udi tela njegovog, od mesa Njegovog, i od kostiju Njegovih. Toga radi ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo. Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu. Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samog; a žena da se boji svog muža.
  Efežanima 5:22-33
 • Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;
  Kološanima 3:5
 • Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva, I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti, A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;
  1 Solunjanima 4:3-5
 • Kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako šta ima protivno zdravoj nauci,
  1 Timoteju 1:10
 • Ali vladika treba da je bez mane, jedne žene muž, trezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vredan da uči; ...Djakoni da bivaju jedinih žena muževi, koji dobro upravljaju decom i svojim domovima.
  1 Timoteju 3:2, 12
 • Ako je ko bez mane, jedne žene muž, i ima vernu decu, koju ne kore za kurvarstvo ili za nepokornost.
  Titu 1:6
 • Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog.
  Jevrejima 13:4
 • Tako i vi muževi živite sa svojim ženama po razumu, i poštujte ih kao slabiji ženski sud, i kao sunaslednice blagodati života, da se ne smetu molitve vaše.
  1 Petrova 3:7
 • No imam na tebe malo, što dopuštaš ženi Jezavelji, koja govori da je proročica, da uči i da vara sluge moje da čine preljubu i da jedu žrtvu idolsku.
  Apokalipsa 2:20
 • Niti se pokajaše od ubistva svojih, ni od čaranja svojih, ni od kurvarstva svog, ni od kradja svojih.
  Apokalipsa 9:21
 • Jer su istiniti i pravi sudovi Njegovi, što je osudio kurvu veliku, koja pokvari zemlju kurvarstvom svojim, i pokajao krv slugu svojih od ruke njene.
  Apokalipsa 19:2