Visdom och beslutsfattande


 • HERRE, led mig genom din rättfärdighet, för mina förföljares skull; gör din väg jämn för mig.
  Psaltaren 5:8
 • HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.
  Psaltaren 25:4, 5
 • Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
  Psaltaren 25:9
 • Visa mig, HERRE, din väg, och led mig på en jämn stig, för mina förföljares skull.
  Psaltaren 27:11
 • Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra; jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
  Psaltaren 32:8
 • Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har behag till hans väg.
  Psaltaren 37:23
 • Du skall leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära.
  Psaltaren 73:24
 • Öppna mina ögon, så att jag kan skåda undren i din lag.
  Psaltaren 119:18
 • Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
  Psaltaren 119:105
 • När dina ord upplåtas, giva de ljus och skänka förstånd åt de enfaldiga.
  Psaltaren 119:130
 • Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.
  Psaltaren 143:8
 • Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.
  Ordspråksboken 3:5, 6
 • När du går, må de leda dig, när du ligger, må de vaka över dig, och när du vaknar upp, må de tala till dig.
  Ordspråksboken 6:22
 • Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skola dina öron höra detta ord ljuda bakom dig; "Här är vägen, vandren på en."
  Jesaja 30:21
 • Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn Markus. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.
  Jesaja 42:16
 • Herren, HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att genom mina ord hugsvala den trötte; han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungesätt.
  Jesaja 50:4
 • Och HERREN skall leda dig beständigt; han skall mätta dig mitt i ödeMarkusen och giva styrka åt benen i din kropp. Och du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.
  Jesaja 58:11
 • Jag vet det, HERRE: människans väg beror ej av henne, det står icke i vandrarens makt att rätt styra sina steg.
  Jeremia 10:23
 • Under gråt skola de komma, men jag skall leda dem, där de gå bedjande fram; Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son.
  Jeremia 31:9
 • ty vi vandra här i tro och icke i åskådning.
  2 Korinthierbrevet 5:7
 • Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
  Hebreerbrevet 4:12
 • "Sen till, vad I gören; ty I dömen icke människodom, utan HERRENS dom, och han är närvarande, så ofta I dömen.
  2 Krönikeboken 19:6
 • ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst till att kalla på klokheten,då skall du förstå HERRENS fruktan, och Guds kunskap skall du då finna.Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd.
  Ordspråksboken 2:3, 5, 6
 • En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från HERREN kommer vad tungan svarar.
  Ordspråksboken 16:1
 • Onda människor förstå icke vad rätt är, men de som söka HERREN, de förstå allt.
  Ordspråksboken 28:5
 • Och på honom skall HERRENS Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande.Han skall hava sitt välbehag i HERRENS fruktan; och han skall icke döma efter som ögonen se eller skipa lag efter som öronen höra.
  Jesaja 11:2, 3
 • Åt dessa fyra ynglingar gav nu Gud kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom; och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar.
  Daniel 1:17
 • Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.
  Jakobsbrevet 1:5
 • Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.
  Psaltaren 143:8
 • Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande lede mig på jämn Markus.HERRE, behåll mig vid liv för ditt namns skull; tag min själ ut ur nöden för din rättfärdighets skull.
  Psaltaren 143:10, 11
 • Genom att höra på dem förökar den vise sin lärdom och förvärvar den förståndige rådklokhet.
  Ordspråksboken 1:5
 • Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta, med den som är vis lyssnar till råd.
  Ordspråksboken 12:15
 • Där rådplägning fattas varda planerna om intet, men beståndande bliva de, där de rådvisa äro många.
  Ordspråksboken 15:22
 • Hör råd och tag emot tuktan, på det att du för framtiden må bliva vis.
  Ordspråksboken 19:20
 • Planer hava framgång, när de äro väl överlagda, och med rådklokhet må man föra krig.
  Ordspråksboken 20:18
 • Ja, med rådklokhet skall man föra krig, och där de rådvisa äro många, där går det väl.
  Ordspråksboken 24:6
 • Dömen icke efter skenet, utan dömen en rätt dom."
  Johannes 7:24
 • Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.
  Jakobsbrevet 3:17
 • Det är nu tredje gången som jag skall komma till eder; "efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras".
  2 Korinthierbrevet 13:1