Djärvhet och övertygelse


 • Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, och jag skall icke komma på skam.
  Psaltaren 119:46
 • Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad.
  Ordspråksboken 29:25
 • Stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna; häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna: häv upp den utan fruktan, säg till Juda stöder: "Se, där är eder Gud!"
  Jesaja 40:9
 • Herren, HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att genom mina ord hugsvala den trötte; han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungesätt.
  Jesaja 50:4
 • "Säg icke: 'Jag är för ung', utan gå åstad vart jag än sänder dig, och tala vad jag än bJudasbrevetr dig.
  Jeremia 1:7
 • Ja, jag gör din panna hård såsom diamant, hårdare än flinta. Du skall icke frukta för dem och icke förfäras för dem, då de nu äro ett gensträvigt släkte."
  Hesekiel 3:9
 • I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg?Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset.
  Matteus 5:14, 15
 • På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.
  Matteus 5:16
 • Den som blyges för mig och för mina ord, i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall ock Människosonen blygas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."
  Markus 8:38
 • Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judasbreveten och Samarien, och sedan intill jordens ända."
  Apostagärningarna 1:8
 • När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus.
  Apostagärningarna 4:13
 • "Man måste lyda Gud mer än människor.
  Apostagärningarna 5:29
 • Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för Judasbrevetn, så ock för greken.
  Romabrevet 1:16
 • Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet,för vars skull jag är ett sändebud i kedjor; ja, bedjen att jag må frimodigt tala därom med de rätta orden.
  Efesierbrevet 6:19, 20
 • utan därför att vi av Gud hava prövats värdiga att få evangelium oss betrott, tala vi i enlighet därmed, icke för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom som prövar våra hjärtan.
  1 Thessalonikerbr 2:4
 • Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,
  2 Timotheosbrevet 1:8
 • Så skall du tala; och du skall förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig.
  Titusbrevet 2:15
 • Och fören en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtala eder såsom illgärningsmän, nu i stället, när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem.
  1 Petrusbrevet 2:12