Hạnh phúc


  • Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Thi thiên 5:11
  • Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thi thiên 16:11
  • Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Thi thiên 30:5
  • Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng. Thi thiên 126:5
  • Phước cho người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va, Ði trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Ðược phước, may mắn. Thi thiên 128:1, 2
  • những kẻ Ðức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Ê sai 35:10
  • Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng 15:11
  • Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Ðức Thánh Linh vậy. Rô ma 14:17