Lựa chọn các câu từ Kinh Thánh - Vietnamese Verse Selection

Đây là một khởi đầu tốt nếu bạn muốn biết những gì Kinh Thánh nói về một số vấn đề và chủ đề. Điều này không có nghĩa là bạn không nên đọc Kinh Thánh trong bối cảnh đầy đủ của nó. Điều này chỉ giúp chúng ta nhớ đến đoạn chính là nền tảng cho đức tin của chúng tôi và nhận được sự khích lệ và sức mạnh trên một số vấn đề cụ thể và có thể trong tình huống khẩn cấp. Lựa chọn một trong những chuyên mục bên dưới để đọc hoặc nghe các tập tin âm thanh ở trên cùng của trang cho mỗi chủ đề.