Izwi


 • Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. ...ULizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuYise, egcwele umusa neqiniso.
  Johane 1:1, 14
 • Kepha waphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi:‘Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.’ ”
  Mathewu 4:4
 • Enhliziyweni yami ngiyalonda izwi lakho, ukuze ngingoni kuwe.
  AmaHubo 119:11
 • Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina.
  Johane 15:3
 • Ukwambulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, yebo, kuyabaqondisa abangenalwazi.
  AmaHubo 119:130
 • Khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso.
  1 Thimothewu 2:15
 • Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo;
  KumaHeberu 4:12
 • NguMoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho; amazwi engiwakhulume kini angumoya, angukuphila.
  Johane 6:63
 • Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula.
  Mathewu 24:35
 • njengezingane ezisand' ukuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala, ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa,
  1 Petru 2:2