Duteronomi

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

0:00
0:00

Isahluko 27

UMose namalunga akwa-Israyeli bayala abantu, bathi: “Gcinani yonke imiyalo esiniyala ngayo namuhla.
2 Kuyakuthi mhla niwela iJordani ukuya ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, uzimisele amatshe amakhulu, uwanameke ngodaka,
3 ulobe kuwo amazwi onke alo mthetho, nxa usuwelile ukuba ungene ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, izwe elivame ubisi nezinyosi njengokukwethembisa kukaJehova uNkulunkulu wawoyihlo.
4 Kuyakuthi lapho seniliwelile iJordani, nimise lawa matshe enginiyala ngawo namuhla entabeni yase-Ebali, uwanameke ngodaka.
5 Uyakumakhela khona uJehova uNkulunkulu wakho i-altare, i-altare lamatshe, ungawaphakamiseli into yensimbi.
6 Uyakwakha i-altare likaJehova uNkulunkulu wakho ngamatshe apheleleyo, unikele kulo ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wakho,
7 uhlabe iminikelo yokuthula, udle khona, wename phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho.
8 Uyakuloba ematsheni onke amazwi alo mthetho, uwaqophisise kahle.”
9 UMose nabapristi bamaLevi bakhuluma kuwo wonke u-Israyeli, bathi: “Thula, ulalele, Israyeli: namuhla sewuyisizwe sikaJehova uNkulunkulu wakho.
10 Ngalokho wolilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, wenze imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla.”
11 UMose wayala abantu ngalona lolo suku, wathi:
12 “Laba bayakuma entabeni yaseGerizimu ukubusisa abantu, lapho seniwelile iJordani: oSimeyoni, noLevi, noJuda, no-Isakare, noJosefa, noBenjamini;
13 laba bayakuma entabeni yase-Ebali babe ngabokuqalekisa: oRubeni, noGadi, no-Asheri, noZebuloni, noDani, noNafetali.
14 “AmaLevi ayakuphendula, athi kuwo onke amadoda akwa-Israyeli ngezwi elikhulu:
15 “ ‘Makaqalekiswe umuntu owenza isithombe ezibaziweyo nesibunjiweyo, isinengiso kuJehova, umsebenzi wezandla zengcweti, asimise ngasese.’ “Bonke abantu bayakuphendula bathi: ‘Amen.’
16 “ ‘Makaqalekiswe odelela uyise noma unina.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
17 “ ‘Makaqalekiswe osusa isikhonkwane somakhelwane wakhe.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
18 “ ‘Makaqalekiswe ophundula impumputhe endleleni.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
19 “ ‘Makaqalekiswe ophendukezela isahlulelo somfokazi, nesentandane, nesomfelokazi.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
20 “ ‘Makaqalekiswe olala nomkayise, ngokuba wambulile umphetho wengubo kayise.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
21 “ ‘Makaqalekiswe olala nesilwane.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
22 “ ‘Makaqalekiswe olala nodadewabo, indodakazi kayise noma indodakazi kanina.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
23 “ ‘Makaqalekiswe olala nomkhwekazi.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
24 “ ‘Makaqalekiswe obulala umakhelwane wakhe ngasese.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
25 “ ‘Makaqalekiswe owamukela umvuzo ukuba abulale ongenacala, achithe igazi lakhe.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’
26 “ ‘Makaqalekiswe ongawaqinisi amazwi alo mthetho ukuba awenze.’ “Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’