Zakariya

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0:00
0:00

Isahluko 4

Ingelosi eyayikhuluma nami yabuya, yangivusa njengomuntu evuswa ebuthongweni bakhe.
2 Yathi kimi: “Ubonani na?” Ngathi: “Ngibona, bheka, uthi lwezibani luyigolide lonke, lunembizana yalo phezu kwalo, nezibani zalo eziyisikhombisa zikulo; kukhona imibhobho eyisikhombisa kuleso naleso sibani esiphezu kwalo,
3 neminqumo emibili eseceleni kwalo, omunye ungakwesokunene sembizana, nomunye ungakwesokhohlo sayo.”
4 Ngathatha ngasho kuyo ingelosi eyayikhuluma nami, ngathi: “Ziyini lezi, nkosi?”
5 Ingelosi eyayikhuluma nami yaphendula, yathi kimi: “Awazi yini ukuthi ziyini lezi?” Ngathi: “Qha, nkosi.”
6 Yayisithatha isho kimi, ithi: “Lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubabele lokuthi: ‘Kungabi ngempi, kungabi ngamandla, kepha kube ngomoya wami kuphela,’ usho uJehova Sebawoti.
7 “Ungubani wena ntaba enkulu? Phambi kukaZerubabele uyakuba yithafa; uyakukhipha itshe eliyinhloko ngokumemeza ukuthi: ‘Umusa, mawube kulo!’ ”
8 Izwi likaJehova lafika kimi, lathi:
9 “Izandla zikaZerubabele zibeke isisekelo sale ndlu, futhi izandla zakhe ziyakuyiqeda, wazi ukuthi nguJehova Sebawoti ongithumile kini.
10 “Ngokuba ngubani oyakudelela usuku lwezinto ezincane, lapho ethokoza lawa mehlo ayisikhombisa kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukubona umthofu wokumisa esandleni sikaZerubabele, na?”
11 Ngase ngithatha, ngithi kuyo: “Iyini le minqumo emibili ngakwesokunene sothi lwezibani nangakwesokhohlo salo na?”
12 Ngathatha ngokwesibili, ngathi kuyo: “Ayini lawa magatsha amabili eminqumo aseceleni kwemibhobho emibili yegolide, athululwa ngayo amafutha egolide na?”
13 Yangiphendula yathi: “Awazi ukuthi ayini?” Ngathi: “Qha, nkosi.”
14 Yayisithi: “Lawa angabagcotshiweyo ababili abemi ngaseNkosini yomhlaba wonke.”