поглавље 6

Hodite da se vratimo ka Gospodu; jer On razdre, i isceliće nas, rani, i zaviće nas.
2 Povratiće nam život do dva dana, treći dan podignuće nas, i živećemo pred Njim.
3 Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo Ga više poznavati; jer Mu je izlazak uredjen kao zora, i doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju.
4 Šta da ti učinim, Jefreme? Šta da ti učinim, Juda? Jer je dobrota vaša kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane.
5 Zato ih sekoh preko proroka i ubijah rečima usta svojih, i svetlost sudova tvojih izidje.
6 Jer je meni milost mila a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica.
7 Ali oni prestupiše zavet kao Adam; tu me izneveriše.
8 Galad je grad onih koji čine bezakonje, po njemu su krvavi tragovi.
9 A družina je sveštenička kao četa koja dočekuje ljude, ubijaju na putu u Sihem, čine grdilo.
10 U domu Izrailjevom vidim strahotu; onde je kurvanje Jefremovo, Izrailj se oskvrni.
11 I tebi je, Juda, pripravljena žetva, kad vratim roblje naroda svog.