поглавље 8

Trubu na usta, i reci: Kao orao ide na dom Gospodnji; jer prestupiše zavet moj i otpadiše se od zakona mog.
2 Izrailj će vikati ka meni; Bože moj; poznajemo Te.
3 Izrailj je ostavio dobro; neprijatelj će ga goniti.
4 Postavljaju careve, ali ne od mene; podižu knezove, za koje ja ne znam; od srebra svog i od zlata svog grade sebi likove, da se istrebe.
5 Ostavilo te je tele tvoje, Samarijo; jarost se moja raspalila na njih; dokle se neće moći očistiti?
6 Jer je i ono od Izrailja, načinio ga je umetnik, i nije Bog; tele će samarijsko otići u komade.
7 Jer seju vetar, pa će žeti oluju; stabljike neće imati, klica neće dati brašno, da bi i dala, proždreće ga tudjinci.
8 Proždreće se Izrailj, biće medju narodima kao sud na kome nema miline.
9 Jer otidoše k Asircu, divljem magarcu, koji je sam za se; Jefrem naima ljubavnike.
10 A što naimaše medju narodima, ja ću ih sabrati; a već i okusiše malo radi bremena Cara nad knezovima.
11 Što umnoži Jefrem oltare da greši, biće mu oltari na greh.
12 Napisah mu velike stvari u zakonu svom; ali mu se čine kao nešto tudje.
13 Za žrtve, koje mi prinose, prinose meso, i jedu ga; Gospod ih ne prima; sada će se opomenuti bezakonja njihova i pohodiće grehe njihove; oni će se vratiti u Misir.
14 Izrailj zaboravi Tvorca svog, i sagradi dvorove, i Juda umnoži tvrde gradove; ali ću pustiti oganj u gradove ovom, i spaliće dvorove onom.