0:00
0:00

поглавље 16

Preporučujem vam, pak, Fivu sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji,
2 Da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima, i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba; jer je ona mnogima pomogla, i samome meni.
3 Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu,
4 Koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke, i domašnju crkvu njihovu.
5 Pozdravite Epeneta, meni ljubaznog, koji je novina iz Ahaje u Hrista.
6 Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za nas.
7 Pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju, i moje drugare u sužanjstvu koji su znameniti medju apostolima, koji i pre mene verovaše Hrista.
8 Pozdravite Amplija, meni ljubaznog u Gospodu.
9 Pozdravite Urbana, pomoćnika našeg u Hristu, i Stahija, meni ljubaznog.
10 Pozdravite Apelija, okušanog u Hristu. Pozdravite domaće Aristovulove.
11 Pozdravite Irodijona, rodjaka mog. Pozdravite domaće Narkisove, koji su u Gospodu.
12 Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu. Pozdravite Persidu ljubaznu, koja se mnogo trudila u Gospodu.
13 Pozdravite Rufa izbranog u Gospodu, i mater njegovu i moju.
14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Erma, Patrova, Ermija, i braću koja su s njima.
15 Pozdravite Filologa i Juliju, Nireja i sestru njegovu, i Olimpana, i sve svete koji su s njima.
16 Pozdravite jedan drugog celivom svetim. Pozdravljaju vas sve crkve Hristove.
17 Molim vas, pak, braćo, čuvajte se od onih koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklonite se od njih;
18 Jer takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu nego svom trbuhu, i blagim rečima i blagoslovima prelašćuju srca bezazlenih.
19 Jer vaše slušanje razglasi se svuda. I radujem se za vas; ali hoću da ste vi mudri na dobro a prosti na zlo.
20 A Bog mira da satre sotonu pod noge vaše skoro. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama. Amin.
21 Pozdravlja vas Timotije, pomoćnik moj, i Lukije i Jason i Sosipatar, rodjaci moji.
22 Pozdravljam vas i ja Tertije, koji napisah ovu poslanicu u Gospodu.
23 Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart.
24 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
25 A onome koji vas može utvrditi po jevandjelju mom i propovedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja sveta,
26 A sad se javila i obznanila kroz pisma proročka, po zapovesti večnog Boga, za poslušanje vere medju svima neznabošcima,
27 Jedinom premudrom Bogu, kroz Isusa Hrista, slava vavek. Amin.