0:00
0:00

поглавље 5

Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.
2 Evo ja Pavle kažem vam da ako se obrežete Hristos vam ništa neće pomoći.
3 A opet svedočim svakom čoveku koji se obrezuje da je dužan sav zakon tvoriti.
4 Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate, i otpadoste od blagodati.
5 Jer mi duhom čekamo od vere nadu pravde.
6 Jer u Hristu Isusu niti šta pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego vera, koja kroz ljubav radi.
7 Dobro trčaste; ko vam zabrani da se ne pokoravate istini?
8 To odvraćanje nije od Onog koji vas pozva.
9 Malo kvasca ukiseli sve testo.
10 Ja se za vas nadam u Gospodu da ništa drugo nećete misliti. A koji vas smeta poneće greh, makar ko bio.
11 A ja, braćo, ako još obrezanje propovedam, zašto me gone? Tako se ukide sablazan krstova.
12 O da bi odsečeni bili oni koji vas kvare!
13 Jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani: samo da vaša sloboda ne bude na želju telesnu, nego iz ljubavi služite jedan drugom.
14 Jer se sav zakon izvršuje u jednoj reči, to jest: Ljubi bližnjeg svog kao sebe.
15 Ali ako se medju sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugog ne istrebite.
16 Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte.
17 Jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugom, da ne činite ono šta hoćete.
18 Ako li vas duh vodi, niste pod zakonom.
19 A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,
20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svadje, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,
21 Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakva za koja vam napred kazujem kao što i kazah napred, da oni koji tako čine neće naslediti carstvo Božije.
22 A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera,
23 Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.
24 A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama.
25 Ako u duhu živimo po duhu i da hodimo,
26 Da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugog, i zavideći jedan drugom.