2. Timoteju

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 1

Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj za obećanje života u Isusu Hristu,
2 Timotiju, ljubaznom sinu, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Gospoda našeg.
3 Zahvaljujem Bogu kome služim od praroditelja čistom savesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojim dan i noć,
4 Želeći da te vidim, opominjući se suza tvojih, da se radosti ispunim;
5 Opominjući se nelicemerne u tebi vere koja se useli najpre u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju; a uveren sam da je i u tebi;
6 Zaradi kog uzroka napominjem ti da podgrevaš dar Božji koji je u tebi kako sam metnuo ruke svoje na tebe.
7 Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.
8 Ne postidi se, dakle, svedočanstva Gospoda našeg Isusa Hrista, ni mene sužnja Njegovog; nego postradaj s jevandjeljem Hristovim po sili Boga,
9 Koji nas spase i prizva zvanjem svetim, ne po delima našim, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih;
10 A sad se pokaza u dolasku Spasitelja našeg Isusa Hrista, koji raskopa smrt, i obasja život i neraspadljivost jevandjeljem;
11 Za koje sam ja postavljen apostol i učitelj neznabožaca.
12 Zaradi kog uzroka i ovo stradam; ali se ne stidim, jer znam kome verovah, i uveren sam da je kadar amanet moj sačuvati za dan onaj.
13 Imaj u pameti obraz zdravih reči koje si čuo od mene, u veri i ljubavi Hrista Isusa.
14 Dobri amanet sačuvaj Duhom Svetim koji živi u nama.
15 Znaš ovo da se odvratiše od mene svi u Aziji, medju kojima i Figel i Ermogen.
16 A Gospod da da milost Onisiforovom domu; jer me mnogo puta uteši, i okova mojih ne postide se;
17 Nego došavši u Rim potraži me još s većim staranjem i nadje.
18 Da da njemu Gospod da nadje milost u Gospoda u dan onaj. I u Efesu koliko mi posluži, ti znaš dobro.