1. Jovanova

поглавље: 1 2 3 4 5

0:00
0:00

поглавље 3

Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas, jer Njega ne pozna.
2 Ljubazni! Sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo Ga videti kao što jeste.
3 I svaki koji ovu nadu ima na Njega, čisti se, kao i On što je čist.
4 Svaki koji čini greh i bezakonje čini: i greh je bezakonje.
5 I znate da se On javi da grehe naše uzme; i greha u Njemu nema.
6 Koji god u Njemu stoji ne greši; koji god greši ne vide Ga niti Ga pozna.
7 Dečice! Niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je On pravedan;
8 Koji tvori greh od djavola je, jer djavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela djavolja.
9 Koji je god rodjen od Boga ne čini greha, jer Njegovo seme stoji u njemu, i ne može grešiti, jer je rodjen od Boga.
10 Po tome se poznaju deca Božija i deca djavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svog.
11 Jer je ovo zapovest, koju čuste ispočetka, da ljubimo jedan drugog.
12 Ne kao što Kain beše od nečastivog i zakla brata svog. I za koji ga uzrok zakla? Jer dela njegova behu zla, a brata mu pravedna.
13 Ne čudite se, braćo moja, ako svet mrzi na vas.
14 Mi znamo da predjosmo iz smrti u život, jer ljubimo braću; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti.
15 Svaki koji mrzi na brata svog krvnik je ljudski; i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi večni život.
16 Po tom poznasmo ljubav što On za nas dušu svoju položi: mi smo dužni polagati duše za braću.
17 Koji dakle ima bogatstvo ovog sveta, i vidi brata svog u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu?
18 Dečice moja! Da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom.
19 I po tom doznajemo da smo od istine, i pred Njim tešimo srca svoja.
20 Jer ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našeg i zna sve.
21 Ljubazni! Ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
22 I šta god zaištemo, primićemo od Njega, jer zapovesti Njegove držimo i činimo šta je Njemu ugodno.
23 I ovo je zapovest Njegova da verujemo u ime Sina Njegovog Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugog kao što nam je dao zapovest.
24 I koji drži zapovesti Njegove u Njemu stoji, i On u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao.