Словото на Бог


  • В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан1:1,14
  • А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матей 4:4
  • В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам. Псалми 119:11
  • Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Йоан15:3
  • Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите. Псалми 119:130
  • Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. 2 Тимотей 2:15
  • Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. Евреи 4:12
  • Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Йоан 6:63
  • Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. Матей 24:35
  • пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, 1 Петрово 2:2