Почивка в Господа


 • И Господ каза: Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя. Изход 33:14
 • А като слизаха към градския край, Самуил каза на Саула: Заповядай на слугата да замине пред нас, (и той замина); а ти постой малко, за да ти известя Божието слово. 1 Царе 9:27
 • понеже потърсихме Господа нашия Бог, потърсихме Го, и Той ни е дал покой от всяка страна. И тъй, съградиха и благоуспяха. 2 Летописи 14:7
 • Треперете и не съгрешавайте; Размишлявайте в сърцата си на леглата си и мълчете. (Села). Псалми 4:4
 • Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти; Да! чакай Господа. Псалми 27:14
 • Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като извършва подлости. Псалми 37:7
 • За първия певец. Давидов псалом. Чаках с търпение Господа; И Той се преклони към мене; и послуша вика ми, Псалми 40:1
 • Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; Псалми 46:10
 • Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре; Никога не ще допусне да се поклати праведният. Псалми 55:22
 • Уповавайте на Него, люде, на всяко време, Изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище. (Села). Псалми 62:8
 • Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава. Исая 26:3
 • Чрез завръщане и почиване ще се избавите, В безмълвие и увереност ще бъде, силата ви; Но вие не искахте това; Исая 30:15
 • Правдата ще издействува мир; И сетнината на правдата ще бъде покой и увереност до века. Исая 32:17
 • Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат. Исая 40:31
 • Благословен да бъде оня човек, Който уповава на Господа, И чието упование е Господ. Еремия 17:7
 • Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Еремия 29:11
 • Благ е Господ към ония, които Го чакат, към душата, която Го търси.Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Lamentations 3:25, 26
 • Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. Матей 11:28-30
 • и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Филипяни 4:7
 • за която причина и страдам това. Но не се срамувам; защото зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. 2 Тимотей 1:12
 • и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 1 Петрово 5:7