Сила и мощ


 • защото Господ вашият Бог, Той е, Който ходи с вас да се бие за вас против неприятелите ви, за да ви спаси.
  Второзаконие 20:4
 • Давид още каза на сина си Соломона: Бъди твърд и насърчен и действувай; не бой се, нито се страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; няма да те остави, нито да те напусне докле свършиш всичката работа за службата на Господния дом.
  1 Летописи 28:20
 • С него са плътски мишци; с нас е Господ нашият Бог, да ни помогне и да воюва в боевете ни. И людете се успокоиха от думите на Юдовия цар Езекия.
  2 Летописи 32:8
 • Из устата на младенците и сучещите Укрепил Си сила поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.
  Псалми 8:2
 • Защото чрез Тебе разбивам полк; Чрез Бога мой прескачам стена.Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него. Бог, Който ме препасва със сила, И прави съвършен пътя ми,
  Псалми 18:29, 30, 32
 • Едни споменават колесници, а други коне; Но ние ще споменем името на Господа нашия Бог.
  Псалми 20:7
 • Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни В земята на живите - бих премалнял.Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти; Да! чакай Господа.
  Псалми 27:13, 14
 • Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна; Затова се развесели сърцето ми, И с песните си ще Го възхваля.Господ е сила на людете Си; Той е крепост за избавление на помазаника Си.
  Псалми 28:7, 8
 • Но избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда.
  Псалми 37:39
 • Чезне плътта ми и сърцето ми; Но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.
  Псалми 73:26
 • Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са пътищата към Твоя дом. Те отиват от сила в сила; Всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
  Псалми 84:5, 7
 • Сила моя и песен моя е Господ, И Той ми стана избавител,
  Псалми 118:14
 • Душата ми се топи от тъга; Укрепи ме според словото Си.
  Псалми 119:28
 • Защото си бил крепост на сиромаха, Крепост на бедния в утеснението му, Прибежище от буря, сянка от пек, Когато устремът на насилниците нападне като буря върху стена.
  Исая 25:4
 • Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните.
  Исая 40:29
 • Не бой се, защото Аз съм с тебе; Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; Ще те укрепя, да! ще ти помогна. Да! ще те подпра с праведната Си десница,
  Исая 41:10
 • А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.
  Матей 19:26
 • И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
  Римляни 8:31
 • Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога,
  2 Коринтяни 3:5
 • Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости.
  2 Коринтяни 10:4
 • и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.
  2 Коринтяни 12:9, 10
 • да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,
  Ефесяни 3:16
 • Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
  Ефесяни 6:10
 • За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
  Филипяни4:13
 • Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.
  1Йоан 4:4
 • От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми; Заведи ме на канарата, която е много висока за мене.
  Псалми 61:2
 • Защото той ще избави сиромаха, когато вика, И угнетения и безпомощния.
  Псалми 72:12
 • В деня, когато извиках, Ти ме послуша; Ободрил си ме със сила в душата ми.
  Псалми 138:3
 • Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.
  Исая 40:31
 • Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и да идеш.
  Исус Навин 1:9
 • Затова, така казва Господ Бог на Силите: Понеже изговарят тия думи, Ето, Аз ще направя Моите слова в устата ти огън, И тия люде дърва, и ще ги пояде.
  Еремия 5:14
 • Аз ще ги укрепя в Господа; И те ще ходят в името Му, казва Господ.
  Захария 10:12
 • Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.
  Матей 10:20
 • Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
  Деяния 1:8
 • А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса.
  Деяния 4:13
 • Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.
  1 Коринтяни 1:18
 • И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.
  1 Коринтяни 2:4, 5