Исус, Божият син - Троицата


 • И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
  Битие 1:26
 • И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, -
  Битие 3:22
 • Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ;
  Второзаконие 6:4
 • Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
  Исая 9:6
 • Вие сте Мои свидетели, казва Господ, И служителят Ми, когото избрах, За да Ме познаете и да повярвате в Мене, И да разберете, че съм Аз, - Че преди Мене не е имало Бог, И подир Мене няма да има.
  Исая 43:10
 • Така казва Господ, Царят на Израиля, Неговият изкупител, Господ на Силите: Аз съм първият, Аз и последният, И освен Мене няма Бог.
  Исая 44:6
 • Приближете се при Мене, чуйте това; От начало не съм говорил скришно; Откак стана това, Аз бях там; И сега ме прати Господ Иеова и Духът Му.
  Исая 48:16
 • Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;
  Исая 61:1
 • Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.
  Псалми 2:7
 • Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие.
  Псалми 110:1
 • А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
  Матей 1:23
 • И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;7 и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
  Матей 3:16-17
 • Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
  Матей 28:19
 • Исус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;
  Марко 12:29
 • И книжникът Му рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;
  Марко 12:32
 • И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
  Лука 1:35
 • Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде.
  Лука 22:42
 • Вначалото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
  Йоан 1:1-3
 • И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
  Йоан 1:14
 • Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
  Йоан 1:18
 • Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
  Йоан 4:24
 • Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.
  Йоан 5:18
 • По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.
  Йоан 8:24
 • Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.
  Йоан 8:58
 • Аз и Отец едно сме.
  Йоан 10:30
 • Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог.
  Йоан 10:33
 • Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
  Йоан 14:6
 • Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.1 Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.
  Йоан 14:9-11
 • И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
  Йоан 14:16-17
 • А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
  Йоан 14:26
 • Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене.
  Йоан 14:28
 • А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.
  Йоан 15:26
 • А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.
  Йоан 17:3
 • И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.
  Йоан 17:22-23
 • а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите;
  Римляни 1:4
 • Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.
  Римляни 3:30
 • И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.
  Римляни 8:11
 • А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят". А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.
  1 Коринтяни 2:9-10
 • Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?
  1 Коринтяни 3:16
 • но за нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.
  1 Коринтяни 8:6
 • BА плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.
  Галатяни 5:22-23
 • защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.
  Ефесяни 2:18
 • Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.
  Ефесяни 4:4-6
 • Благодат и мир да бъде на Вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
  Филипяни 1:2
 • Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
  Филипяни 2:5-8
 • в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.
  Колосяни 1:15-17
 • Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството;
  Колосяни 2:9
 • А Господ да управи сърцата ви в Божията любов и в Христовото търпение.
  2 Солунци 3:5
 • Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,
  1 Тимотей 2:5
 • Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена,
  1 Тимотей 1:9
 • ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,
  Тит 2:13
 • Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,
  Евреи 1:3
 • А за Сина казва: - "Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
  Евреи 1:8
 • то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!
  Евреи 9:14
 • Исус Христос е същият вчера днес и до века.
  Евреи 13:8
 • Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати по Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.
  1 Петрово 1:1-2
 • това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.
  1 Йоан 1:3
 • и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.
  1 Йоан 5:7-8
 • Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот.
  1 Йоан 5:20
 • Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.
  Откровение 1:8