Спасение


 • Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
  Йоан3:16
 • Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,
  Римляни 3:23
 • Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.
  Римляни 6:23
 • Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
  Йоан 14:6
 • А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;
  Йоан 1:12
 • Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре {Или: Изново.}, не може да види Божието царство.
  Йоан 3:3
 • И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение.
  Евреи 9:22
 • Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
  Матей18:3
 • Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.
  Откровение 3:20
 • Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
  1 Йоан 1:9
 • Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".
  Римляни 10:9, 10, 13
 • Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;не чрез дела, за да се не похвали никой.
  Ефесяни2:8, 9
 • Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,
  Тит 3:5
 • А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти.
  Деяния 16:31
 • Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.
  Йоан 3:36
 • И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
  Йоан 10:28
 • За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.
  2 Коринтяни 5:17