חופשות


 • אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃
  תהלים 3: 5
 • בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃
  תהלים 4: 8
 • לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃
  תהלים 91: 5
 • שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא׃
  תהלים 127: 2
 • אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃
  משלי 3: 24
 • מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון׃
  קהלת 5 : 12
 • יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו׃
  ישעיה 57: 2
 • ברוך יהוה אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דבר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דבר ביד משה עבדו׃
  מלכים א 8: 56
 • ובטחת כי יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃
  איוב 11: 18
 • יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו׃
  ישעיה 57: 2
 • אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש יהוה מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר׃אז תתענג על יהוה והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי יהוה דבר׃:
  ישעיה 58: 13: 14
 • לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃
  הראשונה אל־הקורינתים 10: 31
 • על כן נשארה עוד מנוחת שבת לעם אלהים׃כי הבא אל מנוחתו גם הוא שבת ממלאכתו כמו האלהים משלו׃
  אל־העברים 4: 9 , 10