Pihenő az Úrban


 • És monda: Az én orczám menjen-é veletek, hogy megnyugtassalak? Mózes második könyve 33:14
 • Mikor pedig lemenének a város végére, Sámuel monda Saulnak: Mondd meg a szolgának, hogy menjen elõre elõttünk - és elõre ment -, te pedig most állj meg, hogy megmondjam néked az Istennek beszédét. Sámuel elsől 9:27
 • Építsük meg a városokat és vegyük körül kerítéssel, tornyokkal, kapukkal, zárokkal, míg a föld birodalmunkban van; mert megkerestük az Urat, a mi Istenünket, megkerestük és nyugodalmat adott nékünk minden felõl. Azért építének és lõn jó elõmenetelök. 2 A krónikák második 14:7
 • Haragudjatok, de ne vétkezzetek: beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Szela. A zsoltárok 4:4
 • Várjad az Urat, légy erõs; bátorodjék szíved és várjad az Urat. A zsoltárok 27:14
 • Csillapodjál le az Úrban és várjad õt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ. A zsoltárok 37:7
 • Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. A zsoltárok 40:1
 • Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! A zsoltárok 46:10
 • Vessed az Úrra a te terhedet, õ gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. A zsoltárok 55:22
 • Bízzatok õ benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki elõtte szíveteket; Istn a mi menedékünk. Szela. A zsoltárok 62:8
 • Kinek szíve reád támaszkodik, megõrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik; Ézsaiás 26:3
 • Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erõsségtek lett volna: de ti nem akarátok; Ézsaiás 30:15
 • És lesz az igazság mûve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17
 • De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyûk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! Ézsaiás 40:31
 • Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr; Jeremiás 17:7
 • Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felõletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek. Jeremiás 29:11
 • Jó az Úr azoknak, a kik várják õt; a léleknek, a mely keresi õt.Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jeremiás siralmai 3:25, 26
 • Jõjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelid és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.Mert az én igám gyönyörûséges, és az én terhem könnyû. Máté 11:28-30
 • És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja õrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippiekhez 4:7
 • de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy õ az én nála letett kincsemet meg tudja õrizni ama napra. 2 Timóteushoz 1:12
 • Minden gondotokat õ reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Péter első 5:7