Bера


 • Tako, dakle, vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božijom.
  Rimljanima 10:17
 • Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj Ga na umu, i On će upravljati staze tvoje.
  Poslovice 3:5, 6
 • A Isus reče mu:Ako možeš verovati:sve je moguće onome koji veruje.
  Marku 9:23
 • Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar:staro prodje, gle, sve novo postade.
  2. Korinćanima 5:17
 • Jer u Boga sve je moguće što kaže.
  Luki 1:37
 • Tada dohvati se očiju njihovih govoreći:Po veri vašoj neka vam bude.
  Mateju 9:29
 • Vera je, pak, tvrdo čekanje onog čemu se nadamo, i dokazivanje onog što ne vidimo.
  Jevrejima 11:1
 • Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i daće mu se; Ali neka ište s verom, ne sumnjajući ništa; jer koji se sumnja on je kao morski valovi, koje vetrovi podižu i razmeću. Jer takav čovek neka ne misli da će primiti šta od Boga. Koji dvoumi nepostojan je u svima putevima svojim.
  Jakovljeva 1:58
 • A bez vere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji hoće da dodje k Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji Ga traže.
  Jevrejima 11:6
 • Jer, kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dobrih dela mrtva.
  Jakovljeva 2:26
 • A koji se sumnja osudjen je ako jede, jer ne čini po veri:a šta god nije po veri greh je.
  Rimljanima 14:23
 • A pravednik živeće od vere; ako li odstupi neće biti po volji moje duše.
  Jevrejima 10:38
 • Gle, da me i ubije, opet ću se uzdati u Nj, ali ću braniti puteve svoje pred Njim.
  Jov 13:15
 • Jer ovako govori Gospod Gospod, Svetac Izrailjev:Ako se povratite i budete mirni, izbavićete se, u miru i uzdanju biće sila vaša; ali vi nećete.
  Isaija 30:15
 • Ako ne verujemo, On ostaje veran; jer se sam sebe ne može odreći.
  1. Timoteju 2:13
 • A koji se sumnja osudjen je ako jede, jer ne čini po veri:a šta god nije po veri greh je.
  1 Jovanoba 5:4
 • A svrh svega uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivog;
  Efežanima 6:16
 • A Isus reče im:Za neverstvo vaše. Jer vam kažem zaista:ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj:Predji odavde tamo, i preći će, i ništa neće vam biti nemoguće.
  Mateju 17:20
 • Gledajući na Načelnika vere i Svršitelja Isusa, koji mesto odredjene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu, i sede s desne strane prestola Božijeg.
  Jevrejima 12:2
 • Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista,
  Rimljanima 5:1
 • I odgovarajući Isus reče im:
  Marku 11:22
 • Kome radujte se, premda ste sad malo (gde je potrebno) žalosni u različnim napastima, Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivog koje se kuša ognjem nadje na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos; Kog ne videvši ljubite i kog sad ne gledajući no verujući Ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom. Primajući kraj svoje vere, spasenje dušama.
  1. Petrova 1:69