мир


 • A ti ćeš otići k ocima svojim u miru, i bićeš pogreben u dobroj starosti.
  Postanak 15:15
 • Gospod će dati silu narodu svom, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom.
  Psalmi 29:11
 • Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mir i idi za njim.
  Psalmi 34:14
 • A smerni će naslediti zemlju, i nasladjivaće se množinom mira.
  Psalmi 37:11
 • Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čoveka mirnog ostati nasledje.
  Psalmi 37:37
 • Velik mir imaju oni koji ljube zakon Tvoj, i u njih nema spoticanja.
  Psalmi 119:165
 • Ja sam miran; ali kad stanem govoriti u njih je rat.
  Psalmi 120:7
 • Kad su čiji putevi mili Gospodu, miri s njim i neprijatelje njegove.
  Poslovice 16:7
 • Vreme kad se ljubi, i vreme kad se mrzi; vreme ratu i vreme miru.
  Propovednik 3:8
 • Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni.
  Isaija 9:6
 • Ko se Tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u Tebe uzda.
  Isaija 26:3
 • I mir će biti delo pravde, šta će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost doveka.
  Isaija 32:17
 • A sinovi će tvoji svi biti naučeni od Gospoda, i obilan mir imaće sinovi tvoji.
  Isaija 54:13
 • Jer ćete s veseljem izaći, i u miru ćete biti vodjeni; gore i bregovi pevaće pred vama od radosti, i sva će drveta poljska pljeskati rukama.
  Isaija 55:12
 • Nema mira bezbožnicima, veli Bog moj.
  Isaija 57:21
 • Put mirni ne znaju, i na putevima njihovim nema pravde; načinili su sebi krive staze; ko god ide po njima, ne zna za mir.
  Isaija 59:8
 • I leče rane kćeri naroda mog ovlaš, govoreći: Mir, mir; a mira nema.
  Jeremija 6:14
 • Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam posledak kakav čekate.
  Jeremija 29:11
 • Evo, ja ću ga isceliti i zdravlje mu dati, isceliću ih i pokazaću im obilje mira, postojanog mira.
  Jeremija 33:6
 • Ide pogibao; oni će tražiti mira, ali ga neće biti.
  Jezekilj 7:25
 • Proroka Izrailjevih koji prorokuju Jerusalimu i vide mu utvare za mir, a mira nema, govori Gospod Gospod.
  Jezekilj 13:16
 • I lukavstvom njegovim napredovaće prevara u njegovoj ruci, i podignuće se u srcu svom, i u miru će pogubiti mnoge, i ustaće na Kneza nad knezovima, ali će se potrti bez ruke.
  Danilo 8:25
 • I doći će mirno u rodna mesta u zemlji, i učiniće šta ni očevi njegovi ni očevi otaca njegovih ne učiniše, razdeliće im plen i grabež i blago, i smišljaće misli na gradove, za neko vreme.
  Danilo 11:24
 • Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace!
  Naum 1:15
 • Zavet moj za život i mir beše s njim, i dadoh mu to za strah, jer me se bojaše i imena se mog strašaše.
  Malahija 2:5
 • Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati;
  Mateju 5:9
 • I ako bude kuća dostojna, doći će mir vaš na nju; a ako li ne bude dostojna, mir će se vaš k vama vratiti.
  Mateju 10:13
 • Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nisam došao da donesem mir nego mač.
  Mateju 10:34
 • I ustavši zapreti vetru, i reče moru: Ćuti, prestani. I utoli vetar, i postade tišina velika.
  Marku 4:39
 • A On reče joj: Kćeri! Vera tvoja pomože ti; idi s mirom, i budi zdrava od bolesti svoje.
  Marku 5:34
 • Dobra je so; ali ako so bude neslana, čim će se osoliti? Imajte so u sebi, i mir imajte medju sobom.
  Marku 9:50
 • Da obasjaš one koji sede u tami i u senu smrtnom; da uputiš noge naše na put mira.
  Luki 1:79
 • Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, medju ljudima dobra volja.
  Luki 2:14
 • A ženi reče: Vera tvoja pomože ti; idi s mirom.
  Luki 7:50
 • U koju god kuću udjete najpre govorite: Mir kući ovoj.
  Luki 10:5
 • Ako li ne može, a on pošalje poslenike dok je ovaj još daleko i moli da se pomire.
  Luki 14:32
 • Govoreći: Blagosloven car koji ide u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visini!
  Luki 19:38
 • A kad oni ovo govorahu, i sam Isus stade medju njima, i reče im: Mir vam.
  Luki 24:36
 • Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam; ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji.
  Jovanu 14:27
 • Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet.
  Jovanu 16:33
 • Svima koji su u Rimu, ljubaznima Bogu, i pozvanima svetima: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
  Rimljanima 1:7
 • Na putevima je njihovim raskopavanje i nevolja; I put mirni ne poznaše. Nema straha Božijeg pred očima njihovim.
  Rimljanima 3:16-18
 • Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista,
  Rimljanima 5:1
 • Jer telesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir.
  Rimljanima 8:6
 • A kako će propovedati ako ne budu poslani? Kao što stoji napisano: Kako su krasne noge onih koji donose glas za mir, koji donose glas za dobro!
  Rimljanima 10:15
 • Ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima.
  Rimljanima 12:18
 • Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.
  Rimljanima 14:17
 • Tako, dakle, da se staramo za mir i za ono čim vodimo na bolje jedan drugog.
  Rimljanima 14:19
 • A Bog nade da ispuni vas svake radosti i mira u veri, da imate izobilje u nadi silom Duha Svetog.
  Rimljanima 15:13
 • A Bog mira sa svima vama. Amin.
  Rimljanima 15:33
 • Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
  1 Korinćanima 1:3
 • Ako li se nekršteni razdvaja, neka se razdvoji; jer se brat ili sestra u takvom dogadjaju ne zarobi; jer nas na mir dozva Gospod Bog.
  1 Korinćanima 7:15
 • Jer Bog nije Bog bune, nego mira, kao po svim crkvama svetih.
  1 Korinćanima 14:33
 • A dalje, braćo, radujte se, savršujte se, utešavajte se, jednako mislite, mir imajte: i Bog ljubavi i mira biće s vama.
  2 Korinćanima 13:11
 • Blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista,
  Galaćanima 1:3
 • I koliko ih god po ovom pravilu žive, na njima biće mir i milost, i na Izrailju Božijem.
  Galaćanima 6:16
 • A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera,
  Galaćanima 5:22
 • Jer je On mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, telom svojim, Zakon zapovesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednog novog čoveka, čineći mir;
  Efežanima 2:14, 15
 • Starajući se držati jedinstvo Duha u svezi mira;
  Efežanima 4:3
 • I obuvši noge u pripravu jevandjelja mira;
  Efežanima 6:15
 • Što i naučiste, i primiste i čuste, i videste u meni, ono činite, i Bog mira biće s vama.
  Filipljanima 4:9
 • I kroza Nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta Njegova, kroza Nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
  Kološanima 1:20
 • I mir Božji da vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednom telu, i zahvalni budite.
  Kološanima 3:15
 • Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane.
  1 Solunjanima 5:4
 • Beži od želja mladosti, a drži se pravde, vere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivaju Gospoda od čistog srca;
  2 Timoteju 2:22
 • Mir imajte i svetinju sa svima; bez ovog niko neće videti Gospoda.
  Jevrejima 12:14
 • A Bog mira, koji izvede iz mrtvih velikog Pastira ovcama, krvlju zaveta večnog, Gospoda našeg Isusa Hrista,
  Jevrejima 13:20
 • A plod pravde u miru seje se onima koji mir čine.
  James 3:18
 • Neka se ukloni od zla, i neka učini dobro; neka traži mir i neka se drži njega.
  1 Petrova 3:11
 • I izidje drugi konj ridj, i onome što sedjaše na njemu dade se da uzme mir sa zemlje, i da ubija jedan drugog, i dade mu se mač veliki.
  Apokalipsa 6:4