Frihet från fruktan


 • HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskärmar mig i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.
  Psaltaren27:1, 5
 • Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.-
  Psaltaren 34:4
 • Men den som hör mig, han skall bo i trygghet och vara säker mot olyckans skräck.
  Ordspråksboken 1:33
 • Sägen till de försagda: "Varen frimodiga, frukten icke." Se, eder Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar eder.
  Jesaja35:4
 • frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.-
  Jesaja 41:10
 • I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: "Abba! Fader!"
  Romabrevet8:15
 • Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.
  II Timotheosbrevet 1:7
 • Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.Därför skulle vi icke frukta, om än jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupet;om än dess vågor brusade och svallade, så att bergen bävade vid dess uppror. Sela.-
  Psaltaren 46:1-3
 • Men när fruktan kommer över mig, sätter jag min förtröstan på dig.Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord, på Gud förtröstar jag och skall icke frukta; vad kan det som är kött göra mig?
  Psaltaren 56:3, 4
 • Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen,icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.
  Psaltaren 91:5, 6
 • När du lägger dig, skall intet förskräcka dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött.
  Ordspråksboken 3:24
 • Frukta icke för dem; ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger HERREN."
  Jeremia 1:8
 • Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken.
  1Johannes 4:18
 • Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: "Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig."Alltså kunna vi dristigt säga: "Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?"
  Hebreerbrevet13:5, 6
 • Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.
  Johannes 14:27
 • Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen,och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom.-
  Hebreerbrevet 2:14, 15