Indumiso


 • Wayesethi kubo: “Hambani nidle okunonileyo, niphuze okumnandi, nithumele izabelo kwabangalungiselwanga lutho, ngokuba lolu suku lungcwele kuJehova; ningadabuki, ngokuba injabulo kaJehova iyinqaba yenu.”
  Nehemiya 8:10
 • ElikaDavide mhla ezishaya uhlanya phambi kuka-Abimeleki owamxosha waze wamuka. Ngiyakumbonga uJehova ngezikhathi zonke; ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalonjalo.
  AmaHubo 34:1
 • Onikela ngomnikelo wokubonga uyangidumisa; oqaphela indlela yakhe ngiyakumbonisa insindiso kaNkulunkulu.”
  AmaHubo 50:23
 • Haleluya! Dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele, nimdumise emkhathini wakhe wamandla. Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe zamandla, nimdumise ngenxa yobukhosi bakhe obukhulu. Mdumiseni ngezwi lecilongo, nimdumise ngogubhu nehabhu. Mdumiseni ngesigubhu nokusina, nimdumise ngezingubhu ezinezintambo eziyishumi nemitshingo. Mdumiseni ngamasimbali ancencethayo, nimdumise ngezinsimbi ezikhencezayo. Konke okuphefumulayo makudumise uJehova. Haleluya!
  AmaHubo 150
 • Sibusisiwe isizwe esikwazi ukuhlabelela ngenjabulo; siyahamba, Jehova, ekukhanyeni kobuso bakho.
  AmaHubo 89:14
 • Sibusisiwe isizwe esikwazi ukuhlabelela ngenjabulo; siyahamba, Jehova, ekukhanyeni kobuso bakho.
  AmaHubo 89:15
 • Ihubo lokudumisa. Hlokoma kuJehova ngezwi lokuhalalisa, mhlaba wonke. Mkhonzeni uJehova ngokujabula, nisondele ebusweni bakhe ngokuhuba kwentokozo.
  AmaHubo 100:1, 2
 • Ihubo. Igama losuku lwesabatha. Kuhle ukumbonga uJehova nokuhubela igama lakho wena oPhezukonke;
  AmaHubo 92:1
 • ElikaDavide. Ihubo. Ngizakuhlabelela ngomusa nokwahlulela, ngikudumise wena Jehova.
  AmaHubo 101:1
 • UJehova uyinkosi; umhlaba mawethabe, zijabule iziqhingi eziningi.
  AmaHubo 97:1
 • Jabulani kuJehova nina balungileyo, nibonge igama lakhe elingcwele.
  AmaHubo 97:12
 • Mbonge uJehova, mphefumulo wami; konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova, mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa,
  AmaHubo 103:1, 2
 • Haleluya! Hlabelelani kuJehova igama elisha, indumiso yakhe emhlanganweni wabangcwele. Mabadumise igama lakhe ngokusina, bamhubele ngesigubhu nehabhu. Ngokuba uJehova uyathokoza ngabantu bakhe; abathobekileyo uyabahlobisa ngensindiso. Abalungileyo mabethabe ngobukhosi,
  AmaHubo 149:1, 3-5
 • Onikela ngomnikelo wokubonga uyangidumisa; oqaphela indlela yakhe ngiyakumbonisa insindiso kaNkulunkulu.”
  AmaHubo 50:23
 • Kepha phakathi kobusuku oPawulu noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo, iziboshwa zabezwa;
  IzEnzo 16:25
 • Bavuka ekuseni, baphuma baya ehlane laseThekhowa; ekuphumeni kwabo uJehoshafati wema, wathi: “Ngizweni, Juda nani bakhileyo eJerusalema! Kholwani nguJehova uNkulunkulu wenu, niyakuqiniswa; kholwani ngabaprofethi bakhe, niyakuphumelela.”
  2 IziKronike 20:21, 22
 • kukho konke bongani; ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani.
  2 Thesalonika 5:18
 • Masinikele njalonjalo kuNkulunkulu ngaye umhlatshelo wokubonga, okungukuthi isithelo sezindebe ezivuma igama lakhe.
  KumaHeberu 13:15
 • Umlomo wami uzakugcwala ukubonga wena, nalo udumo lwakho usuku lonke.
  AmaHubo 71:8
 • Mina kodwa ngiyakwethemba njalo, ngengeze ukudumisa ekudunyisweni kwakho.
  AmaHubo 71:14
 • Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo igama likaJehova malidunyiswe.
  AmaHubo 113:3
 • niphendulane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nihlabelele, nihubele iNkosi enhliziyweni yenu, nimbonge njalo uNkulunkulu uYise ngakho konke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu,
  Efesu 5:19, 20
 • Kwase kuphuma izwi esihlalweni sobukhosi, lithi: “Dumisani uNkulunkulu wethu nonke nina zinceku zakhe, nina enimesabayo, abancane nabakhulu.”
  Isambulos 19:5