Ukuvikeleka


 • “ ‘Ngalokho anozenza izimiso zami, nigcine izahlulelo zami, nizenze, nihlale ezweni nilondekile.
  Levitikusi 25:18
 • NgoBenjamini wathi: “Othandiweyo kaJehova uyakuhlala elondwa nguye; uyamsibekela usuku lonke, ahlale phakathi kwamahlombe akhe.”
  Duteronomi 33:12
 • ngalokho-ke mawuvume ukubusisa indlu yenceku yakho ukuba ibe sebusweni bakho kuze kube phakade, ngokuba wena Nkosi, Jehova, ukukhulumile; ngesibusiso sakho mayibusiswe indlu yenceku yakho kuze kube phakade.”
  2 Samuweli 7:29
 • UDavide wamisa amakhanda e-Aramu laseDamaseku, ama-Aramu aba yizinceku zikaDavide, athela intela. UJehova wamnqobisa uDavide nomaphi lapho eya khona.
  2 Samuweli 8:6
 • nganginawe nomaphi lapho wawuya khona, nganquma zonke izitha zakho ngaphambi kwakho; ngiyakukwenza igama njengamagama abakhulu abasemhlabeni.
  1 IziKronike 17:8
 • Ngokuba inkosi iyethemba uJehova, nangenxa yesihawu soPhezukonke ayiyikuzanyazanyiswa. Isandla sakho siyakufumana zonke izitha zakho; esokunene sakho siyakubafumana abakuzondayo. Uyakubenza babe njengesithando somlilo, nxa ubonakalisa ubuso bakho; uJehova uyakubagwinya ngentukuthelo yakhe, umlilo uyakubaqeda.
  AmaHubo 21:7-9
 • Kepha inkosi iyakuthokoza ngoNkulunkulu; bonke abafunga yena bayakuzibonga; ngokuba umlomo wabakhuluma amanga uyakuvalwa.
  AmaHubo 63:11
 • “Ngiyakuhlumisa uphondo lukaDavide, ogcotshiweyo wami ngimlungisele isibani. Izitha zalo ngiyakuzembesa ihlazo, kepha kuyena uqobo umqhele wakhe uyakukhazimula.”
  AmaHubo 132:17, 18
 • Nguye onika amakhosi insindiso, okhulula inceku yakhe uDavide enkembeni elimazayo.
  AmaHubo 144:10
 • UNkulunkulu wasendulo uyisiphephelo, nangaphansi zikhona izingalo ezingunaphakade; wazixosha izitha phambi kwakho, wathi:‘Chitha.’
  Duteronomi 33:27
 • Ngizakucambalala ngokuthula, ngilale ubuthongo, ngokuba wena Jehova wedwa ungihlalisa ngokulondeka.
  AmaHubo 4:8
 • Ngimbeke uJehova njalo phambi kwami, ngokuba ungakwesokunene sami, angiyikuzanyazanyiswa.
  AmaHubo 16:8
 • Ingelosi kaJehova iyamisa nxazonke kubo abamesabayo, ibakhulule.
  AmaHubo 34:7
 • Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Nge-Alamoti. Igama. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu; ufunyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni.
  AmaHubo 46:1
 • ngokuba uthi:Jehova, uyisiphephelo sami; oPhezukonke umenzile abe yinqaba yakho. Awuyikwehlelwa ngokubi, nesifo asiyikusondela etendeni lakho.
  AmaHubo 91:9, 10
 • Igama lokukhuphuka. ElikaSolomoni. Uma uJehova engayakhi indlu, basebenzela ize abayakhayo; uma uJehova engalondolozi umuzi, umlindi wawo ulindela ize.
  AmaHubo 127:1
 • ngokuba uJehova uyakuba yithemba lakho, agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa.
  IzAga 3:26
 • Ekumesabeni uJehova kukhona ithemba elinamandla; abantwana bakhe bayakuba nesiphephelo.
  IzAga 14:26
 • Igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla; olungileyo ugijimela kuwo, alondeke.
  IzAga 18:10
 • Ihhashi lilungiselwa usuku lokulwa, kepha ukusindiswa kungokukaJehova.
  IzAga 21:31
 • “Onke amazwi kaNkulunkulu acwebile; uyisihlangu kwabaphephela kuye.
  IzAga 30:5
 • Ngokuba iNkosi uJehova ayenzi lutho, ingayambulanga imfihlakalo yayo ezincekwini zayo abaprofethi.
  Amose 3:7
 • kuyena esabelwa futhi ifa kuye, esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe, 12 ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe, thina esethemba ngaphambili kuKristu;
  EFESU 6:11, 12