Iqiniso


 • Ningaqambelani amanga, lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe,
  Kolose 3:9
 • Ningaphindiseli muntu okubi ngokubi; nakani okuhle phambi kwabantu bonke;
  AmaRoma 12:17
 • ngokuba sinakekela okuhle, kungesemehlweni eNkosi kuphela kodwa nasemehlweni abantu.
  2 Korinte 8:21
 • Isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova, kepha isisindo esiyiso siyintokozo yakhe. ... Ukuphelela kwabaqotho kuyabahola, kepha ukuphambanisa kwabambuluzayo kuyabachitha.
  IzAga 11:1, 3
 • Ngokuphambeka kwezindebe kukhona ugibe lomubi, kepha olungileyo uyaphuma ekuhluphekeni. ... Ophefumula iqiniso ulanda ngokulunga, kepha ufakazi wamanga ngenkohliso.
  IzAga 12:13, 17
 • Ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa.
  IzAga 28:13
 • Ngakho, vumani izono omunye komunye, nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu.
  EkaJakobe 5:16
 • kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo, asihambi ngobuqili, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu, kepha ngokuveza obala iqiniso sizincoma kunembeza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu.
  2 Korinte 4:2