Ukukhipha Isisu


 • “ ‘Ungabulali.
  Duteronomi 5:17
 • Amehlo akho angibona ngiseyihlule; zonke izinsuku zami zalotshwa encwadini yakho, zanqunywa, lungakafiki nolulodwa kuzo.
  AmaHubo 139:16
 • UNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe; wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu; wabadala owesilisa nowesifazane.
  Genesise 1:27
 • Bheka, abantwana bayifa elivela kuJehova, isithelo sesisu singumvuzo.
  AmaHubo 127:3
 • Ngokuba wena uzenzile izinso zami, wangaluka esiswini sikamame. Ngiyakukubonga, ngokuba ngenziwa ngokwesabekayo nangokumangalisayo; imisebenzi yakho iyamangalisa; umphefumulo wami uyakwazi kahle. Amathambo ami ayengafihlekile kuwe, lapho ngenziwa ekusithekeni, ngibunjwa ezindaweni ezijulileyo zomhlaba.
  AmaHubo 139:13-15
 • Owangenza mina esiswini, wabenza nabo; owasibumba esizalweni munye.
  Jobe 31:15
 • “Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi; ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofethi ezizweni.”
  Jeremiya 1:5