Ubuhlakani


 • Jehova, ngihole ngokulunga kwakho ngenxa yezitha zami, ulungise indlela yakho phambi kobuso bami.
  AmaHubo 5:8
 • Ngazise imendo yakho, Jehova; ngifundise izindlela zakho. Ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise, ngokuba wena unguNkulunkulu wensindiso yami; ngilindela wena usuku lonke.
  AmaHubo 25:4, 5
 • Abathobekileyo ubaholela kokulungileyo, abathobekileyo ubafundisa indlela yakhe.
  AmaHubo 25:9
 • Ngifundise indlela yakho, Jehova, ungihole endleleni ekhanyayo ngenxa ye
  AmaHubo 27:11
 • Ngizakukufundisa, ngikubonise indlela ozakuhamba ngayo; ngizakukululeka ngeso lami.
  AmaHubo 32:8
 • Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova; uyayithanda indlela yakhe.
  AmaHubo 37:23
 • Uyakungihola ngesiluleko sakho, andukuba ungamukele enkazimulweni.
  AmaHubo 73:24
 • Vula amehlo ami ukuba ngibone izimangaliso zasemthethweni wakho.
  AmaHubo 119:18
 • Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami.
  AmaHubo 119:105
 • Ukwambulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, yebo, kuyabaqondisa abangenalwazi.
  AmaHubo 119:130
 • Ngizwise umusa wakho ekuseni, ngokuba ngiyethemba kuwe; ngazise indlela engifanele ukuhamba ngayo, ngokuba ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami.
  AmaHubo 143:8
 • Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho.
  IzAga 3:5, 6
 • Mayikuhole ekuhambeni kwakho, ikulondoloze ekulaleni kwakho, ikhulume kuwe ekuvukeni kwakho.
  IzAga 6:22
 • nezindlebe zakho ziyakuzwa izwi emva kwakho, lithi: “Nansi indlela; hambani ngayo,” noma niphambuka ngakwesokunene, noma niphambuka ngakwesokhohlo.
  Isaya 30:21
 • Ngiyakuhambisa izimpumputhe ngendlela ezingayaziyo; emikhondweni ezingayaziyo ngiyakuzihola; ngiyakwenza ubumnyama bube ngukukhanya phambi kwazo, namagebhugebhu ukuba ahlelenjwe; ngiyakwenza lezi zinto ngingazishiyi.
  Isaya 42:16
 • INkosi uJehova inginikile ulimi lwabafundi ukuba ngazi ukuvuselela oyethileyo ngamazwi ahlumelelayo; ivusa njalo indlebe yami ekuseni imihla ngemihla ukuba ngizwe njengabafundi.
  Isaya 50:4
 • UJehova uyakukuhola njalo, asuthise umphefumulo wakho ezindaweni ezomileyo, aqinise amathambo akho; uyakuba njengensimu eniselweyo nanjengomthombo wamanzi, omanzi awo angaphuthi.
  Isaya 58:11
 • Ngiyazi, Jehova, ukuthi indlela yomuntu ayikuye uqobo; akukuyo indoda ukuba ihambe, iqondise izinyathelo zayo.
  Jeremiya 10:23
 • Bayakufika bekhala, ngibahambise bekhuleka, ngibayise emifuleni yamanzi ngendlela eqondileyo abangayikukhubeka kuyo, ngokuba nginguyise ka-Israyeli, no-Efrayimi uyizibulo lami.
  Jeremiya 31:9
 • ngokuba sihamba ngokukholwa, asihambi ngokubona;
  2 Korinte 5:7
 • Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo;
  KumaHeberu 4:12
 • “Bhekani enikwenzayo, ngokuba anahluleleli umuntu kepha uNkulunkulu, onani ekwahluleleni.
  2 IziKronike 19:6
 • yebo, uma ukhala ngengqondo, uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda, ... khona uyakuqonda ukumesaba uJehova, ufumane ukumazi uNkulunkulu. Ngokuba uJehova uyanika ukuhlakanipha; emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda.
  IzAga 2:3, 5, 6
 • Umuntu unamasu enhliziyweni, kepha impendulo yolimi ivela kuJehova.
  IzAga 16:1
 • Abantu ababi abaqondi ukwahlulela, kepha abafuna uJehova baqonda konke.
  IzAga 28:5
 • UMoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe, umoya wokuhlakanipha nowokuqonda, umoya wamasu nowamandla, umoya wokwazi nowokumesaba uJehova. Intokozo yakhe iyakuba sekumesabeni uJehova; akayikwahlulela ngokubona kwamehlo akhe, anganqumi ngokuzwa kwezindlebe zakhe.
  Isaya 11:2, 3
 • Laba bafana abane uNkulunkulu wabanika ukwazi nokuqonda encwadini nasekuhlakanipheni; uDaniyeli wayenengqondo kuyo yonke imibono namaphupho.
  Daniyeli 1:17
 • Uma-ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi, khona uyakuphiwa.
  EkaJakobe 1:5
 • Ngizwise umusa wakho ekuseni, ngokuba ngiyethemba kuwe; ngazise indlela engifanele ukuhamba ngayo, ngokuba ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami.
  AmaHubo 143:8
 • Ngifundise ukwenza intando yakho, ngokuba wena unguNkulunkulu wami; umoya wakho omuhle mawungihole emhlabathini olelezekileyo. 11 Jehova, ngiphilise ngenxa yegama lakho, ngokulunga kwakho uwukhiphe umphefumulo wami ekuhluphekeni.
  AmaHubo 143:10, 11
 • ukuze ohlakaniphileyo ezwe, aqhubeke ekufundeni, noqondileyo athole iziluleko ezinhle
  IzAga 1:5
 • Indlela yesiwula ilungile emehlweni aso, kepha ohlakaniphileyo ulalela iziluleko.
  IzAga 12:15
 • Lapho kungekho khona ukululekana, amasu ayachitheka, kepha ngobuningi babeluleki ayakuma.
  IzAga 15:22
 • Yizwa isiluleko, wamukele ukulaywa, ukuze uhlakaniphe ekugcineni.
  IzAga 19:20
 • Amacebo onke ayaqiniswa ngokululekana; yilwa impi ngamasu.
  IzAga 20:18
 • Ngokuba ngokucabanga ungaphaka impi yakho, nokusinda kumi ngobuningi babeluleki.
  IzAga 24:6
 • Ningahluleli ngokwamehlo, kepha yahlulelani ukwahlulela okulungileyo.”
  Johane 7:24
 • Kepha ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kumhlophe, andukuba kube nokuthula, nokuva, nokulalela, kugcwele isihawu nezithelo ezinhle; akunakungabaza, akunakuzenzisa.
  EkaJakobe 3:17
 • Lokhu kungokwesithathu ngiza kini. “Ngemilomo yawofakazi ababili nabathathu izindaba zonke ziyakuqiniswa.”
  2 Korinte 13:1