Ukufuna Umhlaba


 • Suka udabule izwe, ubude balo nobubanzi balo, ngokuba ngiyakukunika lona.”
  Genesise 13:17
 • “ ‘Akuyikuthengiswa ngezwe kuze kube phakade, ngokuba izwe lingelami, nina-ke ningabafokazi nabagogobeleyo kimi.
  Levitikusi 25:23
 • Yonke indawo lapho amathe onyawo lwakho eyakunyathela khona iyakuba ngeyenu, kusukela ehlane naseLebanoni naseMfuleni, umfula u-Ewufrathe, kuze kube selwandle olungasemuva, lube ngumkhawulo wenu.
  Duteronomi 11:24
 • Wangiphumisela endaweni ebanzi:wangikhulula, ngokuba ebethokoza ngami.
  2 Samuweli 22:20
 • Cela kimi, ngikunike abezizwe babe yifa lakho, nemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho.
  AmaHubo 2:8
 • Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo; wabakhulula ezinsizini zabo. Wabahola ngendlela elungileyo ukuba baye emzini wokuhlala.
  AmaHubo 107:6, 7
 • nezindlebe zakho ziyakuzwa izwi emva kwakho, lithi: “Nansi indlela; hambani ngayo,” noma niphambuka ngakwesokunene, noma niphambuka ngakwesokhohlo.
  Isaya 30:21
 • “Celani, khona nizakuphiwa; funani, khona nizakufumana; ngqongqothani, khona nizakuvulelwa.
  Mathewu 7:7
 • Ngokukholwa u-Abrahama walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abezakuyamukeliswa ibe yifa lakhe; waphuma engazi lapho eya khona.
  KumaHeberu 11:8
 • Bheka, nginawe; ngiyakukulondoloza nakuphi lapho uya khona, ngikubuyisele kuleli zwe, ngokuba angiyikukushiya, ngingakakwenzi lokho engikushilo kuwe.”
  Genesise 28:15
 • “Bheka, ngiyathuma ingelosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze endleleni, ikuyise endaweni engiyilungisileyo.
  Eksodusi 23:20
 • Kalokhu hamba-ke, uhole abantu, uye kuleyo ndawo engakhuluma ngayo kuwe; bheka, ingelosi yami iyakuhamba phambi kwakho; kepha mhla ngibahambela ngiyakuhambela isono sabo kubo.”
  Eksodusi 32:34
 • Wayesethi: “Ngiyakuhamba mina uqobo, ngikuphumuze, na?”
  Eksodusi 33:14
 • “Uyakubusiswa ekungeneni kwakho, ubusiswe nasekuphumeni kwakho.
  Duteronomi 28:6
 • Bazulazula ezizweni ngezizwe, besuka kulo mbuso, beya kwabanye abantu. Akavumelanga muntu ukubahlupha, wajezisa amakhosi ngenxa yabo, ethi: “Ningathinti abagcotshiweyo bami, ningoni abaprofethi bami.”
  AmaHubo 105:13-15
 • Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo, wabakhulula ezinsizini zabo. Wathulisa isiphepho, kwaze kwaba ngukuthula, kwathula namadlambi olwandle. Base bethokoza, ngokuba kwaba ngukuthula; wabaholela ethekwini lokufisa kwabo.
  AmaHubo 107:28-30
 • UJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.
  AmaHubo 121:8
 • Uma ngithabatha amaphiko okusa, ngiye ngihlale emikhawulweni yolwandle, nalapho isandla sakho siyakungihola, esokunene sakho singibambe.
  AmaHubo 139:9, 10
 • Mina ngiyakuhamba phambi kwakho, ngihlelembe amagebhugebhu, ngaphule izivalo zethusi, nginqume imigoqo yensimbi. Ngiyakukunika ingcebo yobumnyama, nemfuyo ethukusiweyo ezindaweni ezisithekileyo, ukuba wazi ukuthi nginguJehova okubiza ngegama lakho, uNkulunkulu ka-Israyeli.
  Isaya 45:2, 3
 • “Thana ngabo:‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:Noma ngibadedisele kude phakathi kwezizwe, ngabahlakazela emazweni, ngaba yindlu engcwele nokho kubo isikhashana emazweni ababehlakazelwe kuwo.’
  Hezekeli 11:16