Mstari wa Siku

[Copy and send, from here:]

Mstari wa Siku:

Habari za asubuhi! 🙂

https://www.wordproject.org/bibles/votd2/index_sw.htm

Jinsi ya kushiriki aya hii ya kila siku na marafiki wako? TAFAKARI

Lugha zingine [Other languages]:


Mistari ya kila mwezi ya Biblia:

Siku 1
"Kwa hiyo napendezwa na udhaifu, na ufidhuli, na misiba, na adha, na shida, kwa ajili ya Kristo. Maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu.
- 2 Wakorintho 12:10

Siku 2
"Enyi watu, mtumainini sikuzote, Ifunueni mioyo yenu mbele zake; Mungu ndiye kimbilio letu.
- Zaburi 62:8

Siku 3
"Ninyi, watoto wadogo, mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia.
- 1 Yohana 4:4

Siku 4
"Na kazi ya haki itakuwa amani; na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima.
- Isaya 32:17

Siku 5
"Kwa hiyo hatulegei; bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku.
- 2 Wakorintho 4:16

Siku 6
"Maana dhiki yetu nyepesi, iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana;
- 2 Wakorintho 4:17

Siku 7
"Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, Na waliopondeka roho huwaokoa.
- Zaburi 34:18

Siku 8
"Mwe na mwenendo mzuri kati ya Mataifa, ili, iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa.
- 1 Petro 2:12

Siku 9
"Hatimaye, ndugu zangu, mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote yaliyo ya staha, yo yote yaliyo ya haki, yo yote yaliyo safi, yo yote yenye kupendeza, yo yote yenye sifa njema; ukiwapo wema wo wote, ikiwapo sifa nzuri yo yote, yatafakarini hayo.
- Wafilipi 4:8

Siku 10
"Vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao Umeiweka misingi ya nguvu; Kwa sababu yao wanaoshindana nawe; Uwakomeshe adui na mijilipiza kisasi.
- Zaburi 8:2

Siku 11
"kama wenye huzuni, bali siku zote tu wenye furaha; kama maskini, bali tukitajirisha wengi; kama wasio na kitu, bali tu wenye vitu vyote.
- 2 Wakorintho 6:10

Siku 12
"Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake.
- Waefeso 6:10

Siku 13
"Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. -
- Yohana 10:28

Siku 14
"Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.
- Wafilipi 4:13

Siku 15
"Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana Ni utajiri, na heshima, nayo ni uzima.
- Mithali 22:4

Siku 16
"Yesu akamwambia, Ukiweza! Yote yawezekana kwake aaminiye.
- Marko 9:23

Siku 17
"Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
- Mwanzo 1:27

Siku 18
"Ukae kimya mbele za Bwana, Nawe umngojee kwa saburi; Usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, Wala mtu afanyaye hila.
- Zaburi 37:7

Siku 19
"Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu; maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima.
- Yohana 6:63

Siku 20
"Bali kila anisikilizaye atakaa salama, Naye atatulia bila kuogopa mabaya.-
- Mithali 1:33

Siku 21
"Kwa kuwa Bwana, Mungu, ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu. Hatawanyima kitu chema Hao waendao kwa ukamilifu. -
- Zaburi 84:11

Siku 22
"Mimi, naam, mimi, ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako.
- Isaya 43:25

Siku 23
"Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, Umpende jirani yako kama nafsi yako.
- Wagalatia 5:14

Siku 24
"Akuombaye, mpe; naye atakaye kukopa kwako, usimpe kisogo.
- Mathayo 5:42

Siku 25
"Hulituma neno lake, huwaponya, Huwatoa katika maangamizo yao.
- Zaburi 107:20

Siku 26
"Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.
- Matendo ya Mitume 1:8

Siku 27
"Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu.
- Matendo Ya Mitume 4:13";

Siku 28
"Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.
- 1 Yohana 4:19";

Siku 29
"Wapandao kwa machozi Watavuna kwa kelele za furaha.
- Zaburi 126:5";

Siku 30
"Msijisumbue kwa neno lo lote; bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu.
- Wafilipi 4:6";

Siku 31
"Yeye aliye na amri zangu, na kuzishika, yeye ndiye anipendaye; naye anipendaye atapendwa na Baba yangu; nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
- Yohana 14:21