Joshuwa

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

Isahluko 12

Lawa angamakhosi ezwe anqotshwa ngabantwana bakwa-Israyeli, belidla izwe lawo ngaphesheya kweJordani ngasempumalanga, kusukela esigodini sase-Arinoni kuze kube sentabeni yaseHermoni, nalo lonke i-Araba ngasempumalanga:
2 uSihoni inkosi yama-Amori owayehlala eHeshiboni, ebusa kusukela e-Aroweri eliseceleni kwesigodi sase-Arinoni, naphakathi nesigodi, nenxenye yakwaGileyadi, kuze kube semfuleni iJaboki, umkhawulo wabantwana bakwa-Amoni,
3 ne-Araba kuze kufike elwandle lwaseKinereti ngasempumalanga, kuze kube seLwandle lwase-Araba, uLwandle Lukasawoti, ngasempumalanga endleleni eya eBeti Jeshimoti nangaseningizimu ngaphansi kwemithambeka yasePisiga;
4 futhi izwe lika-Ogi inkosi yaseBashani, owensali yamaRefa, owahlala e-Ashitaroti nase-Edireyi,
5 ebusa entabeni yaseHermoni, naseSaleka, nakulo lonke iBashani kuze kube semkhawulweni wamaGeshuri nowamaMahakhati, nenxenye yakwaGileyadi, umkhawulo kaSihoni inkosi yaseHeshiboni.
6 UMose inceku kaJehova nabantwana bakwa-Israyeli babebabulele; uMose inceku kaJehova wabanika lona abakwaRubeni, nabakwaGadi, nenxenye yesizwe sakwaManase, laba yifa labo.
7 Lawa angamakhosi ezwe anqotshwa nguJoshuwa nangabantwana bakwa-Israyeli ngaphesheya kweJordani ngasentshonalanga, kusukela eBali Gadi esigodini saseLebanoni kuze kufike entabeni yaseHalaki eyenyukela eSeyiri, uJoshuwa walinika izizwe zakwa-Israyeli libe yifa ngokwezabelo zabo
8 ezintabeni, nasemathafeni, nase-Araba, nasemithambekeni, nasehlane, naseningizimu: amaHeti, nama-Amori, namaKhanani, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi:
9 inkosi yaseJeriko: inye; inkosi yase-Ayi elingaseceleni kweBethele: inye;
10 inkosi yaseJerusalema: inye; inkosi yaseHebroni: inye;
11 inkosi yaseJarimuthi: inye; inkosi yaseLakishi: inye;
12 inkosi yase-Egiloni: inye; inkosi yaseGezeri: inye;
13 inkosi yaseDebiri: inye; inkosi yaseGederi: inye;
14 inkosi yaseHorma: inye; inkosi yase-Aradi: inye;
15 inkosi yaseLibina; inye; inkosi yase-Adulamu: inye;
16 inkosi yaseMakheda: inye; inkosi yaseBethele: inye;
17 inkosi yaseTaphuwa: inye; inkosi yaseHeferi: inye;
18 inkosi yase-Afeki: inye; inkosi yaseLasharoni: inye;
19 inkosi yaseMadoni: inye; inkosi yaseHasori: inye;
20 inkosi yaseShimroni Meroni: inye; inkosi yase-Akishafu: inye;
21 inkosi yase Thahanaki: inye; inkosi yaseMegido: inye;
22 inkosi yaseKedeshi: inye; inkosi yaseJokineyamu eKarmeli: inye;
23 inkosi yaseDori egqumeni laseDori: inye; inkosi yaseGoyimi eGiligali: inye;
24 inkosi yaseTirisa: inye; onke amakhosi ayengamashumi amathathu nanye.